Fler kvinnojourer behövs i Europa

|
Nyheter

Våld mot kvinnor och barn förekommer i hela Europa, och det finns alldeles för få kvinnojourer och skyddade boenden för att säkerställa stöd och skydd. Det visar den kartläggning som det europeiska nätverket WAVE (Women Against Violence) genomfört av kvinnojourernas skyddade boenden. 

Nedan följer ett pressmeddelande från WAVE, ett nätverk av europeiska kvinnojoursorganisationer som SKR ingår i. WAVE Pressmeddelande 10 Juni 2011 - Resultaten av WAVE landsrapport 2010. Det europeiska nätverket WAVE (Kvinnor mot våld) har för tredje året i rad publicerat sin rapport om stöd till våldsutsatta kvinnor i Europa. Rapporten är chockerande läsning. Bara sex länder i Europa - Luxemburg, Norge, Nederländerna, Spanien, Malta och Slovenien - uppfyller Europarådets rekommenderade standard en boendeplats på kvinnojour per 10 000 invånare. I de 44 länder som ingår i kartläggningen saknas mer än 54 800 boendeplatser. Inte ens Schweiz, ett av världens rikaste länder, uppfyller minimistandarden. Åtta länder - Sverige, Österrike, Liechtenstein, Tyskland, Island, Storbritannien, Danmark och Portugal - uppfyller standarden till hälften. I en del länder, däribland Italien, Bulgarien, Azerbajdzjan, Tjeckien, Ukraina, Ryssland och Polen är tillgången till kvinnojourer och skyddade boenden extremt bristfällig. I Polen finns bara en boendeplats per 1,5 miljoner invånare. Fyra länder - Ungern, Lettland, Litauen och Vitryssland - verkar inte kunna erbjuda något skyddat boende alls för våldsutsatta kvinnor. Skillnaderna är fortfarande stora mellan länder inom och utanför EU, liksom mellan nyare och äldre medlemsstater. Endast var tionde kvinnojour som ingår i kartläggningen finns i ett land utanför EU (17 av de 44 undersökta länderna). Dessa tio procent (202 kvinnojourer) täcker upp för 325 miljoner invånare. 96,5 procent av de 1 790 kvinnojourer som finns i de 27 EU-länder som ingår i kartläggningen finns i de äldre medlemsstaterna.Bristen på boendeplatser hos kvinnojourerna kan innebära ett sämre skydd för våldsutsatta kvinnor och utsätta dem för dödlig risk. Situationen är mest oroande i Ryssland: under 2009 dödas 14 000 kvinnor av sin (ex-)partner. WAVE uppmanar nu Europarådet, EU och varje medlemsstat att genomföra kraftfulla åtgärder som ökar antalet kvinnojourer och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor. Europa får inte acceptera att en krisande ekonomi riskerar hundratusentals kvinnors och barns liv, hälsa och frihet. Lägg inte ned kvinnojourer och skyddade boenden! Nya kvinnojourer och skyddade boenden måste öppnas dagligen i Europa, tills minimistandarden en boendeplats per 10 000 invånare uppfylls. Mellan var fjärde och var femte kvinna i Europa utsätts för mäns våld under sitt vuxna liv. Om alla uttryck av mäns våld mot kvinnor tas med i beräkningarna drabbas cirka 45 procent av alla kvinnor. Det innebär att 100 miljoner kvinnor i de 27 EU-länderna riskerar att utsättas för genusbaserat våld under sin livstid, och en eller två miljoner kvinnor utsätts dagligen. Papperslösa och asylsökande kvinnor, som saknar ekonomiska och sociala resurser, lever med de största riskerna. I Spanien utgjorde papperslösa och asylsökande kvinnor 56 procent av de 26 kvinnor som dödas av sin partner under 2008. Även om många av offren är papperslösa eller asylsökande är förövarna det inte. Enligt österrikiska kvinnojourers statistik var 6 av 10 av förövarna av våld i nära relationer födda i Österrike.  Om kartläggningen 
WAVE:s landsrapport 2010 fokuserar särskilt på papperslösa och asylsökande kvinnor, samt kvinnor från etniska minoriteter. Uppgifter samlades in från 94 av WAVE:s medlemsorganisationer i 44 europeiska länder,  såväl som från kvinnoorganisationer specialiserade på stöd till undersökningens papperslösa och asylsökande kvinnor. Om WAVE
WAVE:s mål är att medvetandegöra, sprida välfungerande metoder och arbetsmodeller, samt peka på områden där åtgärder brister eller saknas. Women against Violence Europe (WAVE) samlar 27 länder i EU, ansökningsländerna Krotatien och Turkiet, samt 18 länder utanför EU. Europarådets nya konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet (The Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence) som undertecknades i maj 2011 i Istanbul, innehåller bland annat en tydlig skyldighet att kriminalisera våldtäkt, ett klargörande av behovet av särskilt stöd till våldsutsatta kvinnor (kap. 22) och mål om antalet kvinnojourer och skyddade boenden, med hänvisning till rekommendationen en boendeplats per 10 000 invånare (en rekommendation som kommer från Europarådets s.k. Task Force för våld mot mot kvinnor).Våld mot kvinnor sker inte slumpartat och utan mönster. Det är våld "mot en kvinna för att hon är kvinna eller våld som påverkar kvinnor oproportionellt mycket".[1]. Handlingsplanen från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 slår fast att våld mot kvinnor är "en av de mest avgörande sociala mekanismerna som tvingar in och håller kvar kvinnor i en underordnad position i jämförelse med män." [2] Women against Violence Europe (WAVE): http://www.wave-network.orgWAVE Country Report 2010: http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519För mer information kontakta: Maria Rösslhumer, tel.: +43 (0) 664 7930 789, maria.roesslhumer@aoef.atSonja Plessl, tel.: +43 (0) 1 548 2720-20, sonja.plessl@wave-network.org 

Bifogade filer: