Kvinnofridsbarometern 2017 – en granskning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor

|
Pressmeddelanden
- Kommuner tillgodoser inte våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter till bostad och skolgång - Trollhättan och Ronneby i topp och Sölvesborg och Dorotea i botten när Unizon rankar kommunernas kvinnofridsarbete

Kvinnofridsbarometern 2017 visar att kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner är ostrukturerat och oprioriterat och ofta inte lever upp till socialtjänstlagen. Detta leder till allvarliga brister i skydd och stöd till kvinnor och barn, samt i arbetet med att få förövare att sluta utöva våld.

Detta trots att det i varenda kommun, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, finns män som hotar, misshandlar, våldtar och kränker kvinnor. I varenda kommun finns barn som tvingas uppleva pappas eller styvpappas våld mot mamma.

Unizons över 130 jourer hade under 2016 över 92 000 stödkontakter och på kvinnojourernas skyddade boenden bodde över 1100 kvinnor och 1400 barn. Trots den höga förekomsten av våld, samt att regering och riksdag har en nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, prioriteras inte arbetet i kommunerna, som bär ansvaret.

- Vår förhoppning är att Kvinnofridsbarometern ska vara till hjälp för att synliggöra förbättringsområden för att kommunerna ska uppfylla det nationella politiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Kvinnor och barn blir hemlösa när kommunerna brister i ansvar
Varannan kommun (49 %) saknar rutiner för att underlätta för kvinnor och barn som tvingats fly sina hem på grund av mäns våld att få en långsiktig bostad, trots att de enligt lag bör ge ett aktivt stöd i detta. Den kommunala oförmågan att lösa hemlösheten för dessa kvinnor och barn bidrar till att kvinnor och barn fastnar på kvinnojourernas skyddade boenden. Det gör i sin tur att jourerna tvingas neka nya kvinnor och barn som söker akut skydd. Även om kvinnojouren eller socialtjänsten ofta lyckas hitta plats på ett annat skyddat boende tillslut, händer det att socialtjänsten tvingas hänvisa till hotellhem eller vandrarhem, vilket inte är ett lämpligt alternativ. Det händer att kvinnor återvänder till förövaren, vilket i värsta fall kan leda till att han dödar henne.

Urval av granskningens resultat

  • Varannan kommun (48 %) saknar en analys av hur många i kommunen som är utsatta för mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation och vilket behov stöd och skydd som finns. 6 av 10 kommuner saknar mätbara mål för arbetet.
  • Varannan kommun (49 %) erbjuder inte stöd i att ge kvinnor och barn som utsatts för våld en långsiktig bostad, trots att de bör gör detta enligt Socialtjänstlagen.
  • 8 av 10 kommuner (80 %) saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, vilket är anmärkningsvärt då det råder skolplikt.
  • 13 procent av kommunerna uppger att de saknar kompetens eller verksamhet som kan garantera stöd och skydd för barn som upplevt våld, trots att rätten till detta är lagstadgad.
  • Var fjärde kommun (25 %) beviljar inte insatser till barn under 18 år om inte båda vårdnadshavare (vilket i fall av våld i nära relation ofta inkluderar förövaren) godkänner, trots att lagen ändrats så att detta numera är möjligt.
  • Var tredje socialchef (33 %) saknar helt utbildning om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.
  • I var sjunde kommun (14 %) finns det inte ens någon som arbetar med frågorna.
  • Kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer värderas högt, men långsiktiga överenskommelser och finansering saknas.

Rankningen 

Kommuner topp 5
1 Trollhättans stad, Västra Götalands län
2 Ronneby kommun, Blekinge län
3 Kristinehamns kommun, Värmlands län
3 Växjö kommun, Kronobergs län
5 Kristianstads kommun, Skåne län

Kommuner botten 5
154 Tingsryds kommun, Kronobergs län
156 Lycksele kommun, Västerbottens län
157 Finspångs kommun, Östergötlands län
158 Dorotea kommun, Västerbottens län
159 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Kommuner på samma plats har lika många poäng i rankingen. Något fler kommuner svarade i Kvinnofridsbarometern 2015 än 2017, det innebär att en kommun som förbättrat sin placering i rankingen jämfört med förra undersökningen inte nödvändigtvis bedriver ett bättre arbete.

Om Kvinnofridsbarometern 
I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Kvinnofridsbarometern bygger på en enkät som skickades ut till landets 290 kommuner. 162 kommuner har besvarat enkäten. Kommuner från såväl storstadsregioner som landsbygd ingår, och den geografiska spridningen över Sverige är god. Några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten har inte kunnat identifieras och både stora och små kommuner har deltagit. 159 av kommunerna har svarat på minst 12 av de totalt 17 frågorna och har rangordnats utifrån de poäng de erhållit på respektive fråga.

För rådata (även länsvis), samt lokala kontaktuppgifter, kontakta: 
Nina Ljungberg, pressansvarig Kvinnofridsbarometern: 073 924 34 92, nina.ljungberg@unizon.se

För kommentarer kontakta: 
Olga Persson, generalsekreterare Unizon, 070 461 18 88, olga.persson@unizon.se

Här kan du läsa mer samt se kommunernas resultat: 
http://unizon.se/aktuellt/unizons-kvinnofridsbarometer-2017

Här kan du se kommunernas enskilda svar: http://bit.ly/2n6qlwL

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Med över 7000 medlemmar är jourerna Sveriges största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld och för kvinnors och tjejers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Jourerna hade under 2016 över 92 000 stödkontakter. Besök oss på www.unizon.se