Miljöpartiet träffar SKR

|
Nyheter
I upptakten till valet har SKR bjudit in alla partiledare till samtal för att diskutera om partiernas och vårt arbete mot mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Först ut var Miljöpartiet som var representerat av språkröret Åsa Romson och vice riksdagsgruppledare Gunvor G Ericson.

Romson ville bland annat veta mer om kommunerna hade stärkt sitt arbete gällande våld i nära relationer sedan deras ansvar tydliggjordes i socialtjänstlagen för sju år sedan.

– Vi vet inte varför arbetet inom kommunens socialtjänst inte fäster. Det prioriteras fortfarande inte. Jag kan inte komma på ett enda bra exempel på en kommun som är utmärkande bra. Socialstyrelsens första granskning av kommunernas arbete 2009 visade stora brister i samtliga kommuner. Den nya granskningen från i år visar att 50 av 60 kommuner brister i sitt ansvar, sa Olga Persson, förbundssekreterare SKR.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är samlingsorganisation för alla kommuner och landsting, har nyligen visat ett ökat intresse i frågan. Men trots sin stora representation så har den politiskt styrda organisationen enbart en tjänst som arbetar med kvinnofridsfrågor.

– När SKL har sin nästa kongress kan vi lyfta frågan om inte organisationen ska tillsätta mer personal på kvinnofridsområdet. Där kan vi bli tydligare politiskt, meddelande Gunvor G Ericson.

Olga Persson lyfte att arbetet i kommunerna behöver utgå ifrån ett helhetsgrepp som ser till akuta, kort- och långsiktiga behov, för framför allt de kvinnor som blivit utsatta för våld, barn som upplevt våld och förövare.

– Det krävs skyddat boende i det akuta hot- och riskskedet, stödsamtal som erbjuds både stödsökande på boendet och de som kommer externt samt förebyggande arbete både genom att fokusera på förövare, opinionsbildning och t.ex. genusarbete som ifrågasätter destruktiva könsnormer. Finansiering måste även följa dessa tre delar, menade Olga Persson.

Åsa Romson underströk att det opinionsbildande arbetet är minst lika viktigt som det andra delarna.

– Att ni är våldsutsattas röst är centralt eftersom det inte går att begära att denna grupp själva ska orka lyfta frågorna.

Gunvor G Ericson fyllde i.

– Oavsett om kommunen köper tjänster [i form av skyddat boende och stödsamtal] kan man vilja finansiera basutbudet för att främja det civila samhället. Vi i partiet måste ta upp det och skriva mer om det.

Många som söker skydd och stöd för våldsutsatthet gör det över kommunernas gränser när de tar kontakt direkt över telefon eller via mail med en jour. Samma sak gäller de som placeras på skyddat boende via socialtjänst. Det är vanligt att placeringen sker i annan kommun än där personen är skriven för att stärka skyddet från förövare. Olga Person lyfte att alla jourer är nationella eller rikstäckande i praktiken, vilken är viktigt att beakta när man börjar diskutera olika finansieringsmodeller. Gunvor G Ericson menade att om man skulle få till ett stöd för de jourer som arbetar rikstäckande, så behövs det en pott från Socialstyrelsen för de som är nationella.

Med anledning av olika offentliga finansieringsidéer framhöll Olga Persson att det är viktigt att rikta fokus på det grupper som faller utanför standardskydd och -stöd, som t.ex. våldsutsatta kvinnor i missbruk eller kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa grupper kan till en början behöva extra finansiering tillsammans med ett tydligt stöd till all basverksamhet.

Åsa Romson avslutade med några funderingar kring sexualbrott och tillämpningen av könsneutralt språk i denna kontext. Efter att ha konstaterat att våldtäkter i Sverige inte minskar frågade sig Romson om det kunde vara så att man har värnat den sexuella friheten för mycket och glömt skadeverkningar. Vidare sa hon att normlöshet i relationer inte går att översätta till normlöshet i sex.

SKR har bjudit in alla partier utom Sverigedemokraterna till samtal. De kommande veckorna kommer vi att rapportera vidare om partiernas syn på mäns våld mot kvinnor och sexualbrott samt deras löften inför valet.