Tre fall av misshandel mot kvinnor anmäls varje timme

|
Nyheter

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år.  Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning under de senaste åren.

Här följer utdrag ur Brås statistik för 2011. 2010 års siffra anges inom parantes. 
Misshandel mot kvinnor
Anmälningarna av misshandel mot kvinnor har ökat med ca 30 % de senaste tio åren.År 2011 gjordes 27 972 (27 312, 2010) anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. 85 % av de misstänkta personerna är män.I 60 % (50 %, 2010) av fallen är den misstänkta och offret i en nära relation. Mörkertalen är dock stora - Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte sådant fall anmäls till polisen. Endast i 25 % av fallen är offret obekant med gärningsmannen. Dessa siffror kan jämföras med misshandel mot män över 18 år, där 42 433 (41 317, 2010) fall anmäldes 2011. I var tredje fall var den misstänkte bekant med offret, och i endast 8 % (7 %, 2010) av fallen hade offret och den misstänkte en nära relation.Män drabbas alltså i högre utsträckning av så kallat gatuvåld, än av våld i nära relationer. Män utgör 88 % av de som misstänks för misshandel mot män över 18 år.Misshandel mot tjejer
Är 2011 gjordes 2 633 (2 910, 2010) anmälningar om misshandel mot flicka 15-17 år. I tre av fyra fall var den misstänkte bekant eller närstående till offret, att jämföra med drygt varannat fall för pojkar i samma ålder.Grov kvinnofridskränkning
Denna brottsrubricering inkluderar flera brott såsom misshandel, ofredande, hemfridsbrott. Under 2011 anmäldes 2 471 (2 501, 2010) fall av grov kvinnofridskränkning.Sexualbrott
Till sexualbrott räknas bland annat sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt. År 2011 polisanmäldes 17 077 (17 167, 2010) sexualbrott. 6 532 (5 960, 2010) var våldtäkt eller grov våldtäkt. I 2 260 (1 826, 2010) av dessa fall var den utsatta under 15 år.Av de personer över 18 år som anmälde att de utsatts för våldtäkt var 97 % kvinnor (3 415 st). Fem av sex av de fullbordade våldtäkterna som anmäldes skedde inomhus.År 2011 anmäldes 708 (795, 2010) fall av våldtäkt mot tjej15-17 år.Av de personer som misstänktes för våldtäkt var 98 % män.Under de senaste åren har antalet polisanmälda våldtäkter ökat. Detta kan till stor del förklaras av en lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. trots att anmälningsfrekvensen har ökat räknar Brottsförebyggande rådet med att så lite som 10-20 procent av alla sexualbrott i Sverige polisanmäls.På ett globalt plan utsätts en femtedel av alla världens kvinnor för våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin livstid