Utred tvåårsregeln vidare

|
Remissvar
SKR:s remissvar på betänkandet SOU 2012: 45 Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn som kommer till Sverige på grund av anknytning, med våra över 100 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer som bedriver stödverksamhet genom skyddat boende och öppen stödverksamhet. Utifrån denna erfarenhet anser vi utredningens samtliga överväganden och förslag relevanta och har således ställt upp svaren i den av regeringen angivna prioriteringsordningen, dvs förslag som ligger utanför uppdraget ligger sist i vårt remissvar.

Sammanfattning
SKR bekräftar betänkandets kartläggning av att kvinnojourer, socialtjänst, polis och sjukvård tar emot ett stort antal kvinnor som kommer till Sverige med tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning där det finns anledning att anta att de blivit utsatta för våld. SKR vill samtidigt understryka att antalet kvinnor och medföljande barn med största sannolikhet är mycket större än vad betänkande kartlagt eftersom SKR:s statistik, som utgör drygt hälften av landets kvinnojourer, inte beaktats i kartläggningen. Vi instämmer i stort med betänkandets förslag och ser att det krävs mycket resurser för att genomföra dessa. Vi understryker vikten av att förslag och åtgärder tillsätts särskild budget.

 

8.2.6 Information

Utredningens förslag: Migrationsverket ska genom de svenska utlandsmyndigheterna ge alla sökanden information där ordningen med den uppskjutna invandringsprövningen och dess konsekvenser beskrivs på ett utförligt sätt.


SKR instämmer i förslaget och föreslår att information ska ske på modersmål och inkludera information om tidsramen för när upphållstillståndets prövas och avgörande tidpunkt. Vidare bör information om rättigheter och var det finns hjälp att söka vid våldsutsatthet ges.

SKR föreslår att sjukvården ska ha en obligatorisk skyldighet att alltid fråga om våld, för tidig upptäckt. Kvinnor med tillfälligt uppehållstillstånd har rätt till sjukvård, varför denna samhällsinstans sannolikt kommer i kontakt med dessa kvinnor i högre utsträckning än många andra. Forskning från Socialstyrelsen visar att nästan alla kvinnor (93 %) som får frågan om våld vid ett läkarbesök är positiva till att frågan ställs. Det är viktigt att patienten vid tillfället är ensam med sjukvårdspersonalen för att inte påverkas av eventuellt medföljande partner.

Utredningens förslag: Utredningen ansluter sig till förslaget som lagts fram av utredningen om samhällsorientering om att även de som har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning ska omfattas av rätten till samhällsinformation och att kommunerna aktivt måste söka upp de personer som har rätt till samhällsinformation.


SKR instämmer i förslaget och föreslår att den uppsökande verksamheten bör utföras av socialtjänst, Svenska för invandrare (SFI) och hälso- och sjukvården. Samhällsinformationen bör innehålla uppgifter om lagstiftning kring våld i nära relationer och var man kan vända sig för hjälp.

8.2.7 Samordning

Utredningens förslag: Länsstyrelserna ska samordna insatser för att hjälpa och stödja kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning och som far illa. Länsstyrelsen i Värmland ska ha det nationella samordningsansvaret.


SKR stödjer förslaget om att Länsstyrelserna ska samordna insatserna.

8.2.3 Tvåårsregeln

Utredningens förslag: Tvåårsregeln måste utredas vidare.

SKR instämmer i att tvåårsregeln måste utredas vidare. Barn som upplever våld hindras i sin psykiska utveckling och får trauman som kräver långsiktigt stöd och behandling. Mellan 30 och 75 procent av de barn som växer upp med våld i hemmet blir själva slagna. SKR menar att det är särskilt viktigt att inkludera ett tydligt barnperspektiv vid vidare utredning av tvåårsregeln.

8.2.4 Utökad kontroll för att förhindra att kvinnor och barn kommer till Sverige och blir brottsoffer

Utredningens förslag: Riskbedömningen om våld eller kränkning ska även omfatta gifta utlänningar.

SKR instämmer i att riskbedömningen om våld eller kränkning även ska omfatta gifta utlänningar, därtill bör även utlänningar som har ingått i partnerskap omfattas.

Utredningens förslag: Migrationsverket ska göra en riskbedömning och seriositetsprövning vid snabba anknytningar. (För de som är gifta kräver det alltså en lagändring i enlighet med vad som anförs ovan). Vid den prövningen ska Migrationsverket som huvudregel ta in utdrag ur kriminalregistret, polisregistret och folkbokföringen. Endast om det finns anledning att anta att det saknas risk för våld eller kränkning behöver sådant underlag inte inhämtas.


SKR yrkar på att Migrationsverkets prövning ska göras skyndsamt och att personen som kommer till Sverige på grund av anknytning får resultat om riskbedömningen och seriositetsprövningen på sitt modersmål
. För den kvinna som befinner sig i en relation med våld är det avgörande att prövningsbeslutet sker snabbt för att förhindra att hon stannar i en relation med våld under den tid prövoprocessen pågår, vilket kan vara upp till tre år. Vi understryker också att det finns en risk i att det saknas riktlinjer i förslaget för när ett underlag inte behöver hämtas. Det kan leda till en godtycklig tillämpning. SKR menar istället att underlag alltid ska inhämtas.

8.2.5 Skydd för brottsoffer

Utredningens förslag: Vi föreslår en tydligare och enklare skyddsregel utan inslag av förlegade kriterier. Den ska bygga på kunskap om våldets mekanismer i nära relationer och ge utländska kvinnor samma skydd som inhemska. Utlänningslagens 5 kap 16 § tredje stycket andra punkt ska lyda så här: om utlänningen eller dennes barn i förhållandet utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid.


SKR instämmer i förslaget och yrkar på att det även ska omfatta barn som har bevittnat och upplevt våld inte enbart de barn som blivit direkt utsatta för våld.

SKR föreslår att i skyddet av våldsutsatta kvinnor och deras barn som kommer till Sverige på grund av anknytning så ska de erbjudas samtalsstöd på modersmålet i största möjliga mån eller med auktoriserad tolk så fort det uppdagas att våld förekommit.

SKR yrkar på att skyddsregeln alltid måste utgå ifrån kvinnans berättelse. Det är ett stort och svårt steg att flytta till ett annat land, då personen både lämnar familj, språk, vänner och annan trygghet bakom sig. Mindre skuld bör läggas på den som kommer till Sverige och mer uppmärksamhet bör läggas på intentionerna hos den part som tar emot person på grund av anknytning. Denna utgångspunkt bör vara gällande så väl i Migrationsverkets prövningar, som polisförhör och socialtjänstutredningar.

Utredningens förslag: Om utlänningen uppger att hon/han utsatts för våld eller allvarlig kränkning av anknytningspersonen ska offentligt biträde förordnas. Detsamma ska gälla om det uppges att utlänningens barn utsatts för våld eller allvarlig kränkning av anknytningspersonen.

SKR välkomnar förslaget om att ett offentligt biträde ska förordnas.

Stockholm 10 december 2013

Lotta Sonemalm                                                  
Kanslichef SKR      

Céline Giertta
Politisk handläggare SKR