Var femte kommun förebygger inte mäns våld mot kvinnor

|
Pressmeddelanden
SKR presenterar nya siffror om kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Fokus på insatser när våldet redan skett. Endast en handfull arbetar med tydligt genus- och maktperspektiv. Kvinno- och tjejjour framgångsfaktor för i kommuners arbete. Brist på resurser och frågans låga prioritet är största hindren.

SKR har undersökt vad landets kommuner gör för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, vilka som är viktigaste kunskapskällorna, samarbetspartners samt största hindren i arbetet. Resultaten presenteras i rapporten Bygg bra före. Socialchefer och andra ansvariga tjänstemän i 211 av de 290 kommunerna deltog i enkäten som skickades ut under hösten. På http://korta.nu/prevention finns svaren listade per kommun. För utförligare svar och länsvisa rapporter kontakta emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 0735-363565.

Rapporten innehåller metod, resultatredovisning och statistik, samt analys, och är framtagen med hjälp av Agenda PR. Undersökningen är en uppföljning av en liknande undersökning som SKR genomförde år 2012.

– Frihet från mäns våld är en mänsklig rättighet för alla och samhällets ansvar. Vi hoppas att förebyggande arbete ska bli lika prioriterat som stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi vill synliggöra utvecklingsområden och hinder i kommunernas arbete för att vi tillsammans ska bli bättre på att förebygga mäns våld mot kvinnor, barn och andra män, säger Olga Persson, förbundssekreterare SKR.

SKR kräver att chefer och ledare i landets kommuner skjuter till resurser till det våldsförebyggande arbetet, höjer frågans prioritet och satsar på rätt sorts insatser utifrån den kunskap och forskning som finns.

Rättelse:
I tabell 2.6 på sidan 8 ska det stå 152 st där det står 117 st.

Sammanfattning av resultaten

  • Var femte kommun uppger att de helt saknar förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Endast en handfull kommuner arbetar på det sätt som WHO,(1) Världsbanken (2), FN (3) och MUCF (4) menar är effektivt, nämligen utifrån ett makt- och genusperspektiv.
  • Sex av tio kommuner har en strategi för det våldsförebyggande arbetet. 1 av 10 av dessa uppger dock att ”inget förbyggande arbete bedrivs”.
  • Nära 8 av 10 (77 %) kommuner har insatser för personer som redan utsatts för våld eller de som har utsatt andra för våld, men bara knappt 3 av 10 (28 %) har primärpreventiva (tidiga) insatser riktade till allmänheten.
  • De flesta kommuner uppger att Länsstyrelsen är viktgaste samarbetspartnern (25 %) respektive viktigaste kunskapskällan (54,8 %).
  • De flesta (33 %) av kommunerna anger att det framför allt krävs mer resurser för att förbättra det våldsförebyggande arbetet. 27,9 % anger att det framför allt krävs att frågan prioriteras högre inom kommunen.  
  • Bland de kommuner som har en eller flera SKR-jourer i kommunen bedriver 4 av 10 (42 %) insatser som tyder på att mer utvecklat förebyggande arbete (här räknas tidiga insatser riktade till allmänheten, och insatser med tydligt genus- och maktperspektiv).
  • Bland de kommuner som saknar SKR-ansluten jour bedriver endast 2 av 10 (23 %) sådana insatser.

Sammanfattning av SKR:s analys
Arbete på fler nivåer

Jämfört med 2012 sker våldsprevention idag på fler nivåer (tidiga insatser, kombinerat med insatser till riskgrupper och redan våldsutsatta eller våldsutövande), men tidiga insatser är inte prioriterade och få kommuner beskriver arbete som tyder på ett genusperspektiv.

SKR-jour bra för kommunens förebyggande arbete
Chanserna att kommunen ska ha kommit långt i sitt våldsförebyggande arbete är större om en eller flera av SKR:s jourer finns i kommunen.Särskilt starkt är sambandet i de kommuner där det finns både en kvinnojour och en tjej/ungdomsjour som är ansluten till SKR.Sambandet kan betyda både att kommuner med hög medvetenhet om våldsförebyg­gande arbete är bättre på att stötta sina ideella jourer och att SKR:s medlemsjourer är särskilt bra på att påverka och höja kunskapen i sina kommuner.

Avsaknad av genusperspektiv
Vår undersökning 2014 visar snarlika resultat; väldigt få uppger att de kopplar sitt förebyggande arbete till jämställdhetsarbete och en genus- och maktanalys lyser med sin frånvaro. Av de ca 10 kommuner (av 211 svarande) som 2014 beskriver sina förebyg­gande insatser på ett sätt som tyder på att de arbetar med ett genusperspektiv har sex av dessa en SKR-jour i kommunen. Det är anmärkningsvärt att extremt få kommuner nämner jämställdhetsarbete i relation till deras förebyggande arbete mot våld. Detta då internationell forskning från bland annat WHO pekar på att det är avgörande att ha ett genusperspektiv och ifrågasätta normer för kön i det våldsförebyggande arbetet för att effektivast nå goda resultat.

6 av 10 har en strategi
Att var tionde (9,6 %) av de kommuner som uppger att de har en strategi för det våldsförebyggande arbetet samtidigt svarar att ”inget förebyggande arbete bedrivs”, är en tydlig indikator på att ett område inte behöver vara priorit­erat bara för att en strategi finns. Att det finns en strategi är dock i grunden positivt då våldspreventivt arbete enligt forskningen görs allra bäst om det är strukturerat och långsiktigt, vilket en strategi kan lägga grunden för.

Presskontakter

För frågor och research kontakta
Pressekreterare Emma Söderström, 0735-363565, emma.soderstrom@kvinnojouren.se

För intervjuer och kommentarer kontakta
Förbundssekreterare Olga Persson, 0704-61 18 88, olga.persson@kvinnojouren.se
Förbundsordförande Zandra Kanakaris, 0701-434247, zandra.kanakaris@kvinnojouren.se

SKR samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se.

Källor:
(1)Barker et al, 2007. Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: Evidence from programme interventions. World Health Organization and Promundo, Geneva.

(2) Barker et al, 2013. Gender, Equality and Development. Engaging men and boys in advancing women’s agency: Where we stand and new directions. Women’s Voice, Agency, & Participation Research Series 2013 No.1. The World Bank.

(3) Miedema et al, 2013.
Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Summary report. Partners for prevention: A UNDP, UNFPA, UN Women and UNV regional joint programme for gender-based violence prevention in Asia and the Pacific.

(4) MUCF, 2013. Unga och våld. En analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter. Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:1.