Cause of Death: Woman - en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Mellan 201

Unizon på MR-dagarna

Datum: 15 november 201817 november 2018

Unizon deltar på MR-dagarna 2018 som i år har temat "En värld fri från våld". I Unizon arrangerar seminarium om porr och prostitution, mäns dödliga våld mot kvinnor och våld mot äldre. Vi deltar i flera paneler och finns på plats i monter C01. 

Unizon arrangerar eller deltar i: 

TORSDAG 15 NOVEMBER

Violence - it's a man's issue 
10.30-12.00 Victoriahallen 

An overwhelming majority of all violence in society is committed by men - whether it takes place in homes, on the streets, in wars, sports arenas or in politics. In order to understand violence, therefore, we need to begin our understanding of what it means to be "a man". What happens when men in power position dismiss sexual harassments as "locker room talk"? Why is it mostly women who are speaking out against violence? What role does masculinity play in the growing right-wing extremism globally? And how do porn and popular culture affect our beliefs about men, women and violence?
Arr: Swedish Forum for Human Rights and MÄN. 
Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare förebyggande arbete Unizon, deltar i panel med Jackson Katz, Ph.D., Educator, Writer, Filmmaker and Activist, Alán Ali, ordförande MÄN, , Ulf Stenberg, Fryshuset. 


Porr, prostitution och människohandel – en manlig rättighet?
13:00-14:30 Lokal T6

Mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste samhälls- och folkhälsoproblem, samt ett av de tydligaste människorättsbrotten. Människohandel, prostitution och pornografi tillhör de mest brutala och avhumaniserade kräkningarna mot kvinnors rättigheter. De här tre delarna av en kvinnohatande industri står i total motsats till allt vi arbetar för gällande jämställdhet, anti-rasism och mänskliga rättigheter.
Välkommen på ett seminarium om en industri som kränker, skadar och förtrycker kvinnor, hur konsumtionen och konsekvenser av den ser ut och hur vi kan förebygga den. Med utgångspunkt i den grundläggande rättigheten att leva ett liv fritt från våld berättar Talita och Unizon om sina unika stödverksamheter för flickor och kvinnor och om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Arrangörer: Unizon och Talita

Hur får vi samhället att se, höra och förstå?
16:30-17:30 Lokal T2

Osynlighet, beroende och sårbarhet är tre ord som beskriver det våld som idag drabbar kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Ett våld och en utsatthet som ofta kommer bort när samhället inte ser, hör eller förstår. Lika Unika lyfter tillsammans med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen frågan om hur vi bryter tystnaden, en förutsättning för att våldet och övergreppen ska kunna motverkas och stoppas. 
Arr: Lika Unika med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen
Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare våldsförebyggande arbete, Unizon, deltar i panel. 

fredag 16 november

Dödsorsak: kvinna
9.00-9.30 Lokal: Lilla scen 

Varje år mördas 17 kvinnor i Sverige  av en man de har eller har haft en relation med. Hur kan samhället ta ansvar för att tillgodose även kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter? Välkommen på ett seminarium om kvinnohat och mäns våld.
Arrangör: Unizon 

Våldet fortsätter efter 65 år – våld mot äldre
13.00-14.00 Lokal T4 

”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person."Världshälsoorgansiationen” (WHO) 2002
I en granskning som Aftonbladet gjort över kvinnor som mördats av en partner eller f.d partner under 2000-talet visade det sig att 35 stycken av dessa var över 65 år när de bragts om livet, ändå är kunskapen och medvetenheten om att våld även förekommer i äldres relationer låg i dag. I så väl regeringens sjätte jämställdhetsmål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt i regeringens nationella strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor ingår självfallet äldre kvinnor. Unizons seminarium kommer belysa våld i äldres nära relationer utifrån de särskilda sårbarheter som målgruppen har, hur äldre kvinnor drabbas, hur och av vilka anledningar denna grupp osynliggörs. Vi vill också diskutera förslag till lösningar och hur vi kan arbeta för att stötta denna grupp. Seminariet erbjuder ny kunskap om målgruppen och visar på goda exempel.
Arrangör: Unizon 

MR-perspektiv på skyddat boende
14:30 - 15:30 Lokal T1

Det civila samhället har, främst genom kvinnorättsrörelsen, under lång tid spelat en avgörande roll för att kvinnor och deras barn ska få skydd. I skärningspunkten mellan det civila samhällets starka åtagande och kommunens yttersta ansvar för våldsutsatta finns en gråzon rörande roller och ansvar. Denna otydlighet innebär en risk ur ett MR- perspektiv, som närmare kommer att beskrivas och analyseras under seminariet.
Arr: Regeringskansliet
Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid, Unizon, deltar i panel. 

Läs gärna mer här.

Unizons jourer arrangerar:

Kärlek börjar aldrig med bråk
Fredag 10:00-10:30 på Lilla scen

Juventas ungdomsjour bjuder in till en föreläsning om vårt normkritiska våldsförebyggande metodmaterial "Kärlek börjar aldrig med bråk".
Arrangör: Juventas ungdomsjour

Att växa ut ur trauma - papperslöshet och våld i nära relation
Fredag 11:30-12:00 på Stora Scen

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour har sedan 2012 erbjudit stödinsatser och skyddat boende för papperslösa personer med erfarenhet av våld i nära relation. Arbetet är ett framgångsrikt samarbete mellan en idéburen verksamhet och kommunen, Malmö Stad. Målet med insatsen är att stärka papperslösas rätt till skydd och stöd i egenskap av brottsoffer för våld. ATIM arbetar konsekvent utifrån ett salutogent och holistiskt fokus med individen i centrum med stort utrymme för att hantera den multipla utsatthet som flykt, våld och papperslöshet innebär. Resultatet är inte bara stärkt rättssäkerhet och rehabilitering från våld och trauma utan även ett flertal permanenta uppehållstillstånd och integration. Om ni vill veta mer om hur ATIM arbetar för att förändra social utsatthet till ett kraftfullt och positivt förändringsarbete är ni välkomna att lyssna på beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver från ATIM Kvinno- och Ungdomsjour. 
Arrangör: ATIM 

Bild: Kvinnojouren Dastak i Lahore, fotograf Linda Forsell från projektet Cause of Death: Woman - en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Mellan 2010 och 2012 undersökte vi situationen i tio länder. I varje land träffade vi de som överlevt våldet och de som arbetar för förändring. Med hjälp av anhöriga kunde vi också berätta en dödad kvinnas historia. På www.causeofdeathwoman.com kan du ta del av resultatet. Här finns 150 reportage från hela värden. Bakom projektet står Karin Alfredsson, Linda Forsell, Kerstin Weigl och Unizon.