Feministisk våldsprevention

För Unizon innebär våldsförebyggande arbete att arbeta strukturerat för att motverka alla typer av våld, huvudsakligen med tidiga insatser innan våldet skett.

Målet är ett jämställt samhälle fritt från våld och Unizon anser att det krävs en feministisk utgångspunkt för att uppnå detta. Då män utgör en majoritet av förövarna inom våldsbrottsstatistiken och har mest ekonomisk och politisk makt i samhället, krävs det en maktanalys som uppmärksammar denna obalans för att uppnå verklig förändring.

För en effektiv våldsprevention är det centralt att utmana stereotypa könsroller och bryta kopplingen mellan manlighet och våld.

Unizon framhåller vikten av primärprevention, det vill säga tidiga våldsförebyggande insatser riktade till allmänheten, samt insatser till grupper som riskerar att utsättas för våld eller utsätta andra för våld.

Taggar