Om jourerna

Att kontakta en kvinnojour,  tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Unizons jourer har över 70 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år. Många undrar - vad ska jag göra? Hos jouren möter de någon som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper dem att upptäcka sina val, men inte väljer åt dem. 

Kvinnojourer

Inom Unizon finns fler än 80 kvinnojourer som erbjuder stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Stöd och skydd
Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

De allra flesta kvinnor har redan kontakt med socialtjänsten när de kommer till det skyddade boende, som ofta är de som ordnar med boendeplatsen. Om inte får kvinnan stöd av jouren i att etablera kontakt med socialtjänsten. 

Verksamheten på de lokala kvinnojourerna ser olika ut. En del kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan andra har avgränsade telefontider och enbart ideellt arbetande jourkvinnor.

Förebyggande arbete och påverkan
Kvinnojourerna har en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Organisation
Unizons kvinnojourer drivs utifrån en värdegrund och inte ett vinsintresse. De allra flesta är ideella föreningar. En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas oavlönade arbete. Inom jouren finns en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor och barn i kris. De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande.

Tjejjourer OCH UNGDOMSJOURER

Unizon samlar över 40 tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Ungdomsjourerna vänder sig till unga av alla kön, medan tjejjourerna vänder sig till alla som identifierar sig som tjejer.

Stöd och skydd
Jourerna möter unga med alla sorters funderingar. Ingen fråga är för liten eller för stor och den som hör av sig kan vara anonym. De flesta kontaker sker via mejl och chatt och de kan röra kroppen, sex och relationer, men också missbruk, självmordstankar och våld i nära relationer. Den vanligaste anledningen att söka stöd är dock sexuella övergrepp och våldtäkt. Förövaren är oftast en jämnårig eller äldre kille, eller en styvpappa eller pappa. Jouren lyssnar, stöttar och peppar. De kan hjälpa till i kontakt med rättsväsendet och andra myndigheter.

Förebyggande arbete och påverkan
Många tjejjourer och ungdomsjourer arbetar förebyggande, med till exempel tjejgrupper och ungdomsgrupper, sommarläger och självförsvarskurser. Flera arbetar med feministisk våldsprevention. Unizon har en spjutspetsgrupp med jourer som är specialiserade på feministisk våldsprevention. Jourerna har metoder och lång erfarenhet av förebyggande arbete på jouren, i skolor och tillsammans med kommunen. Jourerna är också en röst för de unga de möter och bildar opinion och sprider kunskap för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Organisation
En del tjejjourer och ungdomsjourer tillhör en kvinnojour, andra är egna föreningar. De flesta tjejjourer och  ungdomsjourer har en anställd, eller ingen anställd alls. Läs mer om tjejjourerna och se deras öppettider på vår samlingssida www.tjejjouren.se.

Jourer mot sexuella övergrepp

Flera av Unizons jourer är specialiserade på att möta personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. HOPP Stockholm och HOPP Norrköping vänder sig till dig som är vuxen och utsattes under barndomen. Atsub Stockholm och ATSUB/Gbg riktar sig till anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. NxtMe och RISE, Riksförenig stödcentrum mot incest stöttar personer som varit utsatta för incest. 

Föreningen Tillsammans, Busta, Föreningen Storasyster och Novahuset är ungdomsjourer med fokus på sexuellt våld. Inom Alla Kvinnors Hus i Stockholm finns verksamheten Team för våldtagna kvinnor.

Statistik

Unizon samlar varje år in statistik från medlemsjourerna. 

Kvinnojourernas stödkontakter
Totalt 1 300 kvinnor, 2 200 barn och 8 män bodde på våra skyddade boenden år 2015. Kvinnojourerna tvingades neka plats till 70 % av de våldsutsatta kvinnorna  - totalt 2800 kvinnor och 1600 barn - vilket är en ökning jämfört med året innan och en markant ökning jämfört med år 2011 då andelen var 55 %.

I genomsnitt stannade kvinnorna 50 dygn på jourens boende.

Unizons kvinnojourer hade 35 000 kontakter under år 2015, de flesta via telefon. De vanligaste ämnena kvinnor sökte stöd för var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge. 13 procent av kvinnojourerna uppskattar att nästan alla stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 33 % av kvinnojourna uppskattar att ungefär hälften av de stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tjej- och ungdomsjourernas stödkontakter
Unizons tjejjourer och ungdomsjourer stöttade över 14 000 barn och unga under 2015, de allra flesta tjejer under 18 år. Majoriteten av kontakterna skedde via mejl och chatt. De vanligaste ämnena unga sökte stöd för var psykisk ohälsa, våldtäkt och sexuella övergrepp. Många hade också frågor om kroppen, sex och relationer, som inte var direkt stödrelaterade.

Antalet ideellt aktiva och anställda
De idéburna jourerna är en stor och växande rörelse och Unizons medlemsantal ökar varje år. År 2015 arbetade över 2 300 personer ideellt och 300 var anställda på våra kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp.

Kvinnojourerna hade över 1 600 aktiva volontärer, varav 230 män. Antalet anställda var 260 stycken. Totalt hade Unizons tjej- och ungdomsjourer 570 aktiva volontärer varav 10 killar/män, och 30 anställda. Totalt utgör män 10 % av de aktiva volontärerna inom jourrörelsen.  

Siffrorna baseras på uppgifter från de 110 av över 130 medlemsjourer som lämnat in statistik till Unizon för 2015.
Statistiken om kvinnojourernas skyddade boenden bygger på statistik från 67 av Unizons kvinnojourer med boende och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn ofta saknas när en kvinna nekas plats.

Bifogade filer: