72 000 stödsamtal 2014

|
Aktuell statistik
Unizons kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade över 72 000 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2014. Totalt stöttade jourerna nästan 40 000 individer.

För fullständig rapport se: Kartläggning av Unizon slutrapport 2014.

Sammanfattning

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade över 70 000 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2014, med nästan 40 000 individer. Över 1100 kvinnor och 1400 barn bodde på kvinnojourernas skyddade boenden. Kvinnojourerna tvingas säga nej till 2 av 3 kvinnor som söker plats på det skyddade boendet. Boendetiderna på skyddat boende ökar. Allt fler barn och unga hör av sig till tjejjourerna och ungdomsjourerna efter att ha utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt av en förälder.

Sammantaget var 275 stycken personer anställda på Unizons jourer (alla typer), av dessa var sex stycken män. Samma år hade Unizon:s jourer totalt 5 354 stycken medlemmar, av dessa var 1 957 aktiva. Av de aktiva medlemmarna var 93,6 procent kvinnor och tjejer.

KVINNOJOURERNA

Unizons kvinnojourer hade 35 000 stödkontakter år 2014
Unizons kvinnojourer hade 34 565 stycken kontakter under år 2013, de flesta via telefon och en fjärdedel över mejl och chatt. De vanligaste anledningarna till att kvinnor söker hjälp och stöd på en kvinnojour är fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse, och frågor om vårdnad, boende eller umgänge.

Organisering

Förutom stöd och skydd arbetar kvinnojourerna med förebyggande arbete, utbildning och opinionsarbete.  Arbetet genomförs av totalt 1 097 volontärer, varav 92,7 % är tjejer/kvinnor och 237 anställda, (97 % kvinnor).

Skyddat boende: Boendetiderna ökar, endast 1 av 3 kvinnor får plats

År 2014 bodde totalt 1 139 kvinnor, 1 403 barn och 12 män hos Unizons kvinnojourer. Kvinnojourerna tvingades neka 65 procent, eller 2 av 3 av våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet. Totalt rör det sig om 2 133 kvinnor år 2014. Troligtvis rör det sig om minst lika många – troligtvis ännu fler – barn. (I statistiken syns 872 barn, men i många fall då en kvinna avvisas statistikförs inte eventuella barn, därför är siffran i underkant.)

Skälet till att inte kunna ta emot någon kan vara att jouren inte har kapacitet för en särskild utsatthet, t.ex. om kvinnan har ett aktivt missbruk, men den vanligaste anledningen är att boendet är fullt, på grund av att samhällets bostadsbrist och tuffa bostadsmarknad gör att kvinnor och barn inte lyckas flytta ut från jourerna till en egen bostad.

Tiden kvinnor och barn bor på skyddat boende ökar. I genomsnitt stannade varje kvinna i snitt 50 dygn på jourens boende, att jämföra med 47 dygn år 2013 och 40 dygn år 2012.

De flesta förfrågningar kommer via socialtjänsten, som då är ansvarig att hitta ett annat skyddat boende åt kvinnan och barnen, förhoppningsvis på en annan kvinnojour. Inte sällan tvingas dock socialtjänsten hänvisa till hotellhem eller vandrarhem, vilket inte är ett lämpligt alternativ. Det händer att kvinnor återvänder hem till förövaren.

TJEJJOURERNA OCH UNGDOMSJOURERNA

Tjejjourerna och ungdomsjourerna landets största aktör för stöd över nätet för barn och unga. Stöttade 11 000 barn och unga 2014. År 2014 stöttade Unizons tjej- och ungdomsjourer över 11 000 individer, varav de allra flesta är barn. Totalt hade tjej- och ungdomsjourerna över 20 800 stödkontakter, nästan uteslutande över mejl och chatt.

Allt fler hör av sig om sexuella övergrepp och våldtäkt av förälder

På delad första plats för vanligaste anledningarna till att höra av sig är psykisk ohälsa och sexuella övergrepp och våldtäkt. Sedan kommer frågor om kroppen, relationer och sex.

En ökad andel (4 av 10) tjej- och ungdomsjourer uppger att sexuella övergrepp och våldtäkt av en förälder är en av de tre vanligaste ämnen stödsökande hör av sig om. År 2013 var uppgav 25 procent detta och år 2012 20 procent. Psykisk ohälsa är också en allt vanligare anledning att kontakta en tjej- eller ungdomsjour. I år lika vanligt som sexuella övergrepp och våldtäkt som tidigare dominerat

Finansiering

4 av 10 tjej/ungdomsjourer får 0 kr i kommunala bidrag. De 28 tjej-och ungdomsjourerna som svarat på vår enkät delar på sammanlagt 2 360 000 kr i kommunala bidrag. Det blir 190 kr per stöttad individ, och ca 100 kr per stödkontakt. Det får anses vara en väldigt låg summa för att driva en långsiktig verksamhet som bygger på en helhet av stöd, skydd, prevention och påverkan.

Organisering

Förutom stöd arbetar tjejjourerna och ungdomsjourerna med förebyggande arbete, utbildning och opinionsarbete.  Arbetet genomförs av totalt 685 volontärer, varav 95,6 % är tjejer/kvinnor och 27 anställda (100 % kvinnor), de flesta på deltid.

För intervjuer och kommentarer kontakta:

Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se
08-642 64 01, 070 461 18 88

Förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

För frågor och research kontakta:

Pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@unizon.se
08-642 64 01, 073 536 35 65

Om Unizon

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.

* Uppgifterna gäller de 87 procent av Unizons medlemsjourer som skickat in statistik till förbundet. Siffrorna är alltså något högre i verkligheten.