Glöm inte våldets koppling till normer för maskulinitet

|
Nyheter
SKR har tagit del av Stockholms stads nya förslag till program för kvinnofrid och delar åsikten att det nu inom kvinnofridsarbetet finns tillräckligt mycket kunskap för att kunna jobba målbaserat med frågan om våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Stadens mål att kvinnor ska leva ett liv fritt från våld, att de har kunskap om sina rättigheter och att de känner sig trygga med de insatser som staden erbjuder är rimligt formulerade.

SKR delar också uppfattningen att det behövs riktlinjer för hur socialtjänsten i stadens olika förvaltningar ska implementera Socialstyrelsens handbok Våld och samverka med kvinnojourerna och andra som jobbar med våldsutsatta kvinnor och barn. 

SKR anser att Stockholms stad kan göra mer för att knyta ihop olika aktörer som arbetar förebyggande mot mäns våld.

SKR menar också att behandlande och stödjande insatser till män som utövar våld i nära relation måste syfta till att ifrågasätta och dekonstruera en maskulinitet som bygger på våld och dominans.

Avslutningsvis vill SKR påminna Stockholms stad om att vi för att framgångsrikt kunna förebygga våld måste se attityder och värderingar kring maskulinitet som något som går att förändra och att vi alla kan bidra till den förändringen.

Klicka dig vidare nedan för att läsa hela remissvaret.