Nya regler för arbetet mot våld i nära relationer

|
Nyheter
Från och med 1 oktober gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Under hösten presenteras föreskrifterna på regionala konferenser för ideella jourer, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

De nuvarande allmänna råden kom 2009 och flera av dem har nu skärpts och blivit föreskrifter vilka är rättsligt bindande istället för vägledande. Nytt är också att de gäller hälso- och sjukvården, samt tandvården, utöver enbart socialnämnden som tidigare.

SKR:s förbundssekreterare Olga Perssons kommentarer till de nya föreskrifterna:

Skärpningar välkomnas
”Skärpningen av regler, målsättningar och tydliggörande av ansvarsfördelning, särskilt gällande våldsutsatta barn, anser SKR är bra.”

Inga föreskrifter kring insatser för våldsutövare
”Föreskrifterna omfattar inte insatser till våldsutövare, vilket vi anser är ett tecken på att det ofta saknas ett kvalitativt och kunskapsbaserat sådant arbete. Det är helt nödvändigt att föreskrifterna i framtiden även omfattar insatser för våldsutövande män och att dessa utgår från en feministisk analys och förståelse av våldet, samt garanterar säkerhet för kvinnor och barn. Arbetet behöver utvecklas betydligt och tillföras mer resurser innan det kan regleras i föreskrifter. ”

Inga föreskrifter kring insatser för våldsförebyggande arbete
”Kring våldsförebyggande arbete finns etablerade metoder, forskning och kvalitativa verksamheter, och därför är det olyckligt att föreskrifterna inte inkluderar något kring detta. Sådana skulle underlätta ett strategiskt långsiktigt förebyggande arbete, vilket är en av de viktigaste åtgärderna mot mäns våld.”

Könsneutralt språk ett stort steg bakåt
”Vi mycket oroade över att språket i föreskrifterna och de allmänna råden nu är helt könsneutralt, vilket är ett stort steg bakåt. Ett könsneutralt språk syftar ofta till att inkludera alla, men får motsatt effekt. I det absolut vanligaste scenariot när det gäller det våld i nära relationer som är upprepat, allvarligt och systematiskt är förövaren en man och offret en kvinna. Synliggörs inte detta kommer insatserna varken att vara relevanta eller framgångsrika för någon, inte heller för de som faller utanför normen, som till exempel män som är utsatta av sin manliga partner. Vill man synliggöra grupper som faller utanför normer måste man benämna dem särskilt”

Läs mer om det könsneutrala språket och om de nya föreskrifterna i ett pressmeddelande från tidigare i år: http://www.kvinnojouren.se/socialstyrelsens-konsneutrala-sprak-ett-stort-steg-bakat

Några av de viktigaste skärpningarna är nedanstående punkter, som nu alltså är rättsligt bindande för respektive aktör:

  • Att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning om det finns misstanke om att ett barn utsatts för eller bevittnat våld.
  • Att socialnämnden ska bedöma risken för att barnet kommer utsättas för eller bevittna ytterligare våld.
  • Att socialnämnden ska bestämma var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör våld mot barn eller vuxna.
  • Att det ska finnas fastställda mål för arbetet med våldsutsatta barn och vuxna och barn som bevittnat våld, där man beskriver när och hur målen ska uppnås.
  • Att hälso- och sjukvårdpersonal i patientjournalen ska dokumentera misstanke om att en vuxen eller ett barn har utsatts för våld eller bevittnat våld.
  • Att socialnämnden ska ha rutiner exempelvis för hur skyddade personuppgifter ska hanteras och hur ett barn ska tas om hand och stödjas om en förälder har avlidit till följd av våld.

Här kan Socialstyrelsens föreskrifter läsas i sin helhet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-7

Regionala konferenser under hösten
Med anledning av de nya föreskrifterna bjuder Socialstyrelsen och Länsstyrelserna in kvinnojourer, tjejjourer och andra ideella aktörer, samt socialtjänst och hälso- och sjukvård till regionala konferenser. Syftet med konferenserna är enligt Socialstyrelsen och Länsstyrelserna att informera om föreskrifterna och de allmänna råden och att tydliggöra det ansvar som socialtjänst och hälso- och sjukvård har i arbetet med att stödja våldsutsatta barn och vuxna samt barn som upplevt våld. Deltagarna kommer att få en presentation av föreskrifterna, de allmänna råden och en uppdaterad version handboken VÅLD, samt exempel på hur föreskrifterna kan implementeras inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Under hösten 2014 kommer Länsstyrelserna och Socialstyrelsen att genomföra sju regionala konferenser.

Skellefteå - 18 november
Sundsvall - 19 november
Örebro - 24 november
Stockholm - 27 november
Göteborg - 2 december
Malmö - 3 december
Alvesta - 9 december

Första veckan i oktober skickar Länsstyrelsen inbjudan med program samt information om anmälan för respektive region.

Läs mer här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/socialnamndersochvardgivaresansvariarbetetmedvaldinararelationer.