Skärpt lagstiftning kring sexualbrott

|
Nyheter
Den 1 juli år 2013 ändras sexualbrottslagen. Förändringen är marginell jämfört med senaste förändringen av lagen som gjordes år 2005, men ändå viktig. Om domstol tillämpar den på rätt sätt finns möjlighet att fler förövare kan dömas för sina brott.

 

Några av de viktigaste förändringarna är att bestämmelsen om våldtäkt, våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Dessutom förlängs preskriptionstiden för utnyttjande av barn för sexuell posering. SKR har i samarbete med advokat Barbro Sjöqvist sammanställt lagförändringarna nedan. Läs hela texten på Barbro Sjöqvists blogg.

Våldtäkt
Domstolen kommer med den nya lagen att behöva lägga större vikt vid hur allvarlig kränkningen av våldtäkten har varit och inte enbart bedöma hur den sexuella handlingen har varit. Bedömningen kan titta på hur lång tid den sexuella handlingen varade, om det gjorde ont, om det uppkom sår eller annan skada, om handlingen hade förödmjukande eller förnedrande inslag.

Sexuella handlingar utvidgas till att gälla, förutom vaginala samlag, anala och orala samlag liksom även att föra in föremål, fingrar eller knytnäve i en kvinnas underliv, eller fingrar eller föremål i någons anus.

Den nya lagen ersätter uttrycket ”befinner sig i hjälplöst tillstånd” med ”en särskilt utsatt situation”. Det nya uttrycket medför att brottsoffret numera inte helt behöver sakna förmåga att göra motstånd eller kontrollera sitt handlande (enligt den gamla lagen krävdes t.ex. att offret var så berusat att hen helt saknade förmåga att uppfatta och avvärja övergreppet). De tillfällen som räknas som ”en särskild utsatt situation” där någon otillbörligen har utnyttjat att personen kompletteras med allvarlig rädsla utöver medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning.

Våldtäkt mot barn
Precis som i våldtäktsparagrafen gällande vuxna så ändras uttrycket ”kränkningens art och omständigheter i övrigt” mot ”kränkningens allvar”. Lagstiftaren förtydligar samtidigt att barn anses som mer utsatta än vuxna och att det alltid är en kränkning att utsätta ett barn under 15 år för sexuell handling.

Grovt sexuellt övergrepp mot barn
Antalet omständigheter som domstol ska ta hänsyn till när den dömer för grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Utöver att beakta antalet personer som deltagit i övergreppet, tillvägagångssättet, hänsynslöshet och barnets ålder anses det också som försvårande omständighet om gärningsmannen är närstående till barnet. Om någon utnyttjar sin ställning eller missbrukar särskilt förtroende t.ex. om en vän till familjen, skol-och förskolepersonal, barnvakter eller idrottsledare förgriper sig på barn så bedöms det också som försvårande omständigheter

Straffminimumtiden höjs från lägst sex månader till lägst ett år fängelse.

Preskriptionstid för utnyttjande av barn för sexuell posering
Preskriptionstiden för brottet ”utnyttjande av barn för sexuell posering” förlängs så att den börjar löpa från den dagen då barnet fyller 18 år, det vill säga samma princip som för alla de andra sexualbrotten mot barn.