SKR för kvinnofrid i Ryssland

|
Nyheter
Projekt LAW som SKR har arbetat med i St Petersburg, Ryssland under två och ett halvt års tid avslutades 31 mars 2014. Vi har utbildat, opinionsbildat och inspirerat inom ämnet mäns våld mot kvinnor.

Representanter från såväl kvinnojourer, politikerkåren, sjukvården, rättsväsende som socialtjänst har kommit till Sverige för att få inblick i hur man kan jobba för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hur den svenska kvinnofridslagstiftningen tillämpas. Flera SKR-medlemmar har också varit inblandade i projektet och deltagit i utbildningar och studiebesök.

Under 2013 deltog representanter från ATSUB Göteborg, Västerorts Kvinnojour, Sollentuna Kvinnojour och Kvinnojouren Göteborg i en utbildning i Peterhof som ligger utanför St Petersburg. Utbildningen handlade om organisationsutvecklig och hur man kan hantera förändringar inom en organisation. Med på kursen var också deltagare från vår ryska partner CSW, samt våra partners i systerprojektet MIR-III; Män för jämställdhet, Men of the 21st Century och Northern Way. Utöver själva kursen gav helgen därmed många tillfällen till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nu när arbetet lider mot sitt slut kan vi se ett växande nätverk i den nordvästra regionen i Ryssland som aktivt jobbar med att utmana föreställningar om kvinnor, män och våld. Vid en utvärderingsworkshop nyligen berättade en ledare från ett lokalt kriscenter hur de projektaktiviteter hon deltagit i har påverkat hur hon ser på och pratar om våld, både i sin yrkesutövning och privat. Inom familjen har de börjat prata om våld, de kan nu prata om våldet som ett sammanhängande problem istället för isolerade händelser och det gör det lättare att sätta egna gränser. Inom arbetet med att möta både våldsutövare och våldsutsatta har detta också hjälpt och hon har märkt hur hennes arbete med sitt eget inre har gjort det lättare att möta och tala med myndighetspersoner.

Glädjande är också att projektet har medverkat i framtagandet av ett utkast på en ny lagstiftning i Ryssland mot våld i nära relation. Vi hoppas på att Statsduman (parlamentet) ska anta lagförslaget under 2014. Antas lagen behöver ett stort implementeringsarbete inledas och lejonparten av det behöver genomföras av den ideella sektorn, det vill säga kvinnojourerna. Men också föreningar som arbetar med behandling av förövare och aktörer som bedriver förebyggande arbete i form av t.ex. pappautbildningar kommer få en roll i det här, då den föreslagna lagstiftningen också omfattar dessa bitar. Vi vill naturligtvis vara med också i detta arbete! Dels genom att bidra med våra kunskaper och erfarenheter, men också för att få dela våra partners perspektiv. Till exempel är de i Ryssland långt fram vad gäller att inkludera män i arbete mot mäns våld.

Linnea Halvarsson
Internationell sekreterare
SKR

Arbetet med projekt LAW fortsätter i projekt SAfE.