Unizonjourernas statistik för 2016

|
Aktuell statistik
Kvinnor bor allt längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden och kvinnor och barns behov av stöd och skydd är stort, under 2016 hade Unizons medlemsjourer över 92 000 stödkontakter. Tjej- och ungdomsjourerna hade 30 000 stödkontakter och var Sveriges största aktör för stöd på nätet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor bodde längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden, i snitt bodde varje kvinna 61 dygn under 2016. År 2012 bodde kvinnor i snitt 40 dygn, boendetiden har alltså ökat med 50 procent på 4 år.  

Kvinnojourernas stödkontakter
Totalt 1 146 kvinnor, 1 413 barn och 19 män bodde på våra skyddade boenden år 2016. Kvinnojourerna tvingades neka plats till 70 % av de våldsutsatta kvinnorna  - totalt 2765 kvinnor och 1662 barn - vilket är en ökning jämfört med året innan och en markant ökning jämfört med år 2011 då andelen var 55 %.

I genomsnitt bodde kvinnorna 61 dygn på jourens boende. Det är en markant ökning från tidigare år. 2014 bodde kvinnor i genomsnitt 50 dygn och 2012 40 dygn. Boendetiden har alltså ökat med 50 procent på bara 4 år. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats.

Unizons kvinnojourer hade nära 45 000 stödkontakter under år 2016, de flesta via telefon. De vanligaste ämnena kvinnor sökte stöd för var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge. 6 procent av kvinnojourerna uppskattar att nästan alla stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 25 % av kvinnojourerna uppskattar att ungefär hälften av de stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tjej- och ungdomsjourernas stödkontakter
Unizons tjejjourer och ungdomsjourer hade nära 30 000 stödkontakter och stöttade över 17 000 barn och unga under 2015. Det gör Unizons tjej- och ungdomsjourer till Sveriges största aktör för stöd på nätet.

De allra flesta som sökte stöd var tjejer under 18 år. 93 % av jourerna uppger att nästan alla stödsökande var tjejer, 7 % uppskattar att ungefär hälften av de stödsökande var killar eller män.

Majoriteten av kontakterna skedde via mejl och chatt. De vanligaste ämnena unga sökte stöd för var psykisk ohälsa, kroppen, sex och relationer och våldtäkt och sexuella övergrepp.

Antalet ideellt aktiva och anställda
De idéburna jourerna är en stor och växande rörelse och Unizons medlemsantal ökar varje år. År 2016 var över 300 var anställda på våra kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp.
1 920 personer engagerade sig som volontärer, av dem var 94 % kvinnor, 6 % män och 0,3 % transpersoner eller ickebinära.

Kvinnojourerna hade över 1 000 aktiva volontärer, varav 66 män. Antalet anställda var 238 stycken. Totalt hade Unizons tjej- och ungdomsjourer 581 aktiva volontärer varav 41 var killar/män och 7 transpersoner eller ickebinära. Tjej- och ungdomsjourerna hade 60 anställda.

Siffrorna baseras på uppgifter från de 113 av över 138 medlemsjourer som lämnat in statistik till Unizon för 2016. Siffrorna är alltså något högre i verkligheten.

Statistiken om kvinnojourernas skyddade boenden bygger på statistik från 68 av Unizons kvinnojourer med boende och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn ofta saknas när en kvinna nekas plats.