Unizons remissvar Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

|
Remissvar
Yttrande från Unizon över Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (S2016/03248/FS).

Övergripande synpunkter 
Unizon tillstyrker Folkmyndighetens förslag till nytt delmål om att öka jämställdhet i sexuell hälsa. Unizon instämmer i Folkhälsomyndighetens konstaterande om att det behövs ett jämställdhetsperspektiv i utformandet av allt förbyggande arbete samt att kvinnor och män ska ta lika stort ansvar för sexuell hälsa och smittskydd. Unizon ser dock att det saknas skrivningar om pornografins konsekvenser för sexuell hälsa samt att den nya strategin måste verka i enlighet med, och inte motarbeta, lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst. 

Utred pornografins konsekvenser för sexuellt överförbara sjukdomar
Under de senaste 20 åren har spridningen av pornografi ökat lavinartat. En relativt ny studie visar att uppemot 20 % av män i åldern 18-29 år i USA konsumerar pornografi dagligen[1]. Det går inte längre att blunda för pornografins inverkan på sexuellt beteende och sexuell hälsa, inklusive spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Unizon anser att regeringen bör tillsätta en utredning för att utreda pornografins konsekvenser för sexuellt beteende och sexuellt våld som även bör innefatta pornografins konsekvenser för spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.

Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar måste verka i enlighet med den svenska sexköpslagen
Unizon är kritisk till att Folkhälsomyndigheten tidigare inom ramen för den nationella strategin mot hiv/aids och vissa smittsamma sjukdomar gett ekonomiska bidrag till, och samarbetat med, organisationer som motarbetar den svenska sexköpslagen och tvärtom verkar för att prostitution ska ses som en form av arbete (så kallat ”sexarbete”). Unizon anser att den nya strategin måste innehålla skrivningar om att strategin ska verka i enlighet med den svenska sexköpslagen som bygger på förståelsen att prostitution är en form av våld. Strategin bör också innehålla skrivningar om att medel inte ska ges till organisationer som agerar i strid med svensk lagstiftning.

Deklarationer och övrig internationell samverkan och samarbete
Unizon delar uppfattningen att Sverige behöver delta i det internationella arbetet för att motverka hiv/aids globalt. Vi saknar dock skrivningar om att Sverige ska hävda den svenska sexköpslagen i allt internationellt arbete med att bekämpa hiv/aids. När UNAIDS driver på för avkriminalisering av prostitution internationellt kan regeringen inte vara passiv. Regeringen måste aktivt driva den svenska sexköpslagen som en MR- och jämställdhetsfråga, men även som en metod för att begränsa spridningen av hiv/aids. Lagen begränsar sexhandel, och därmed begränsar den även spridningen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Dessutom är sexköpslagen ett viktigt verktyg för att skydda personer från att hamna i prostitution där det finns stora risker att smittas av hiv/aids. Sverige är en av de största biståndsgivarna till UNAIDS och regeringen har stora möjligheter till påverkan. Den nya strategin bör innehålla skrivningar om att Sverige ska driva och inkludera sexköpslagen i alla internationella deklarationer och övrig internationell samverkan och samarbete.

Inför sex- och samlevnadsundervisning som ett särskilt ämne i skolan
Unizon delar uppfattningen att skolan har ett stort ansvar för att förebygga sexuellt våld och tvång, öka jämställdhet i sexuell hälsa och begränsa spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Vi anser att sex- och samlevnadsundervisning bör vara ett särskilt ämne i skolan och innehålla kunskap om makt, jämställdhet och våld samt ha ett kritiskt förhållningssätt till pornografi. Sambanden mellan porrkonsumtion och sexuellt riskbeteende inklusive spridning av sexuellt överförbara sjukdomar bör utredas och inkluderas i den pågående översynen av sexualundervisningen. Det bör också beaktas och skrivas in i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Stockholm 2017-06-30 
Olga Persson
Generalsekreterare
Unizon

 

 

[1] Mark Regnerus, David Gordon & Joseph Price (2016) Documenting
Pornography Use in America: A Comparative Analysis of Methodological Approaches, The Journal of Sex Research, 53:7, 873-881, DOI: 10.1080/00224499.2015.1096886