Exempel på språkets betydelse.

Publikationer

Tre artiklar av Allan Wade om responsbaserat arbete sammanställda av Unizon, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad.

Responsbaserat arbete är en modell för stärkande och icke-skuldbeläggande samtal med människor som utsatts för våld och övergrepp. Modellen som psykologen Allan Wade har utvecklat tillsammans med sina kollegor i Kanada handlar om förhållningssätt i socialt arbete. Men det är större än så, det handlar om ett respektfullt bemötande av människor, med en tilltro till att vi alla är kompetenta och handlingskraftiga. Responsbaserade samtal utgår från en medvetenhet om att våld, hot och kränkningar är ett uttryck för makt.

Modellen fokuserar på förmågor snarare än problem, samtidigt som den ökar förståelsen om språkets betydelse och hur vi benämner våldet. Genom att använda rätt ord kan vi synliggöra förövarens ansvar och undvika att skuldbelägga offret. Istället kan vi tydliggöra motståndet och strategierna hos den som utsatts. Att bli medveten om hur man faktiskt agerar är ett sätt att skuldbefria sig och återfå sin värdighet som är centralt i läkande och återhämtning. Allt för ofta möts utsatta av en omgivning som tror att de medverkat till eller deltagit i att bli offer. Det är inte sant – alla gör motstånd.

Artikelsamlingen innehåller:

ARTIKEL 1: Små handlingar i livet
ARTIKEL 2: Språk och våld
ARTIKEL 3: Att ta motstånd på allvar

Bifogade filer: