Jämställdhet och feminism

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vara feminist är att agera, politiskt och i vardagen, för att uppnå ett jämställt samhälle. 

Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen. Det betyder inte att kvinnor och tjejer är det svagare könet, utan att vår position i samhället är svag.

Jämställdheten berör inte bara kvinnor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

FN:s kvinnokonvention, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, trädde i kraft 1981, och i början av 2000-talet antogs åtta mål, de så kallade millenniemålen, för att utrota fattigdomen i världen till år 2015. Två av delmålen är jämställdhet mellan könen och minskad mödradödlighet.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har satt upp fyra delmål för att nå dit:

• Jämn fördelning av makt och inflytande

• Ekonomisk jämställdhet

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kopplingen våld och jämställdhet

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor ”en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”. Så länge det pågår kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. 

UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centralt när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet. Women for Women International har också visat att det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och att våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Även FN:s resolution 1820 erkänner att sexuellt våld används som krigsstrategi och att det kan försvåra arbetet för säkerhet och fred.

Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor.

Läs även:

Arbetet i EU

Inom EU, precis som i Sverige, består det strategiska jämställdhetsarbetet av två delar: att integrera jämställdhet i alla EU:s politikområden och

FN:s kvinnokommission (CSW)

FN:s kvinnokommission (CSW) inrättades år 1946, ett år efter bildandet av Förenta Nationerna.

FN:s kvinnokonvention (CEDAW)

År 1979 antogs Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad CEDAW eller Kvinnokonventionen.

FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor

År 1993 antogs FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor. Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor.

Pekingplattformen

Pekingplattformen är ett tilläggsdokument till FN:s Kvinnokonvention som tillkom under FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing år 1995 där 189 länder var representerade.

Istanbulkonventionen

Sedan år 1993 har Europarådet haft bekämpning av våld mot kvinnor som ett av sina prioriterade områden.

Kvinnorörelsens historia

Den västerländska kvinnorörelsen är sprungen ur den franska revolutionen och den första vågen sveper över USA och Europa på 1860- och 70-talen.