Arbetet i EU

Inom EU, precis som i Sverige, består det strategiska jämställdhetsarbetet av två delar: att integrera jämställdhet i alla EU:s politikområden och att genomföra särskilda åtgärder för att främja jämställdhet.

De särskilda åtgärderna grundar sig på femåriga handlingsprogram som EU-kommissionen upprättar. I nuvarande Strategi för jämställdhet 2010-2015, ingår följande fem prioriterade områden:

  • lika möjlighet till ekonomisk självständighet för kvinnor och män
  • lika lön för lika arbete av lika värde
  • jämställdhet i beslutsfattande
  • värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld
  • jämställdhet i EU:s yttre åtgärder

Ett sjätte prioriterat område rör övergripande frågor, såsom könsstereotypa mönster, lagstiftning samt åtgärder för att förbättra styrningen av jämställdhetsarbetet på EU-nivå.

Ministerrådet gör varje år en granskning av hur EU:s medlemsstater och institutioner genomför sina åtaganden enligt Pekingplattformen.

EU har inrättat ett europeiskt jämställdhetsinstitut i Vilnius, Litauen. Institutets uppgift är bland annat att ge tekniskt stöd till EU:s institutioner och medlemsstater i syfte att bekämpa könsdiskriminering och främja jämställdhet på gemenskapens alla områden.

Europaparlamentets utskott för jämställdhet mellan kvinnor och män, FEMM, arbetar med att ta fram undersökningar och anta ståndpunkter om vad som bör göras för att öka jämställdheten i EU och är delaktig i EU:s lagstiftning.