FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor

Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor. Den första är våld som begås av staten, till exempel sådant våld som begås mot kvinnor i förvar och som ett led i krigföring.

Den andra kategorin är våld som begås i samhället, det vill säga allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen. 

Den tredje kategorin är våld inom familjen och i hemmet vilket inkluderar incest och selektiva aborter.

År 1994 tillsatte kommissionen för mänskliga rättigheter en särskild rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. Sedan år 2009 är professor Rashida Manjoo, från Sydafrika, rapportör.