Maskulinitet och våld

Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män. Ingen går fri från mäns våld, oavsett kön och ålder.

Mäns våld tvingar tusentals kvinnor och barn att söka skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begår män 100 våldtäkter. Och var sjunde man har någon gång i sitt vuxna liv blivit utsatt för grovt fysiskt våld, oftast av en annan man.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är 98 procent av de som är misstänkta för våldtäkt är män. 84 procent av alla misstänkta för misshandel är män. 88 procent av alla som anmälts misstänkta för olaga hot är män.

Forskning från bland annat Världsbanken har visat på en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande. Studier av bland andra Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet utövar mer våld.

Män som misshandlar sin partner förekommer i alla samhällsgrupper. En gemensam nämnare är kontrollbehov och svartsjuka. De kan vara charmiga och trevliga utåt och är ofta mycket måna om att dölja våldet mot kvinnan.

Hans ord och vilja är familjens lag, har han
bestämt.

Män som misshandlar lägger ofta över skulden för våldet på kvinnan, till exempel att hon provocerat honom, gjort honom svartsjuk eller inte gjort det som hon blivit tillsagd att göra.

När killar utövar våld lever de samtidigt upp till normer för maskulinitet, som styrka, aggressivitet och makt. Den egna manligheten förstärks ytterligare genom att ta avstånd från och nedvärdera det som anses omanligt och kvinnligt, till exempel homosexualitet. Därför är killars kränkningar mot andra killar oftast av homofobisk karaktär, medan killars kränkningar mot tjejer oftast är sexistiska. MUCF:s undersökningar visar att killar upplever att omgivningens förväntningar på att de ska vara manliga är starka.

En annan bakomliggande orsak till killars våldsutövande är att de i högre grad än tjejer har konservativa värderingar om kön. Till exempel anser 21 procent av killarna i årskurs tre (jämfört med sju procent av tjejerna) att män är bättre chefer än kvinnor. 17 procent av killarna (jämfört med sex procent av tjejerna) anser att kvinnor bör ta ett större ansvar än män för sysslor i hemmet. (Fokus 13, MUCF). Både MUCF och Världsbanken har kunnat visa på ett samband mellan våldsutövande och stereotypa eller sexistiska uppfattningar om kön. 

Killar legitimerar också i större utsträckning än tjejer sexuellt våld genom sina åsikter. 35 procent anser att anklagelser om våldtäkt ofta används för att ge tillbaka mot män. 14 procent anser att en man som flirtar med en annan man förtjänar att våldtas. 13 procent anser att en kvinna är delvis ansvarig om hon blir våldtagen när hon är full. 

Det är alltså helt nödvändigt att ha ett genusperspektiv och ifrågasätta rådande föreställningar om kön och sexualitet för att kunna förebygga mäns våldsutövande.

Citatet kommer från Cecilias fråga till kvinnojourerna. Fler frågor finns under Frågor och svar.

Taggar

Läs även:

Feministisk våldsprevention

Målet är ett jämställt samhälle fritt från våld och Unizon anser att det krävs en feministisk utgångspunkt för att uppnå detta.

Normer för maskulinitet

Redan på 1700-talet ifrågasatte filosofer som Mary Wollstonecraft föreställningar om femininitet och kvinnlighet och så har det fortsatt i generationer av feminister efter henne.