Rätt till stöd och hjälp

Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är våldsutsatt får det stöd och den hjälp som du behöver.

kvinnojourerna och tjejjourerna

Läs Så kan kvinnojouren hjälpa och Om jourerna.

samhällets ansvar

Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver.

Socialtjänsten ska kunna erbjuda dig plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour de samarbetar med. Kvinnojouren kan i sin tur vara ett stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter.

Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov.
Läs mer om socialtjänstens lagstadgade ansvar

Juridiskt stöd

Du som söker stöd på en kvinnojour eller tjejjour kan be om hjälp med juridiska frågor. Behöver du en advokat bör du kolla med närmaste kvinnojour eller tjejjour vem de rekommenderar. Unizon samarbetar med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB  i Stockholm, bland annat när det gäller de juridiska texterna på vår hemsida. På Barbro Sjöqvists blogg kan du söka efter relevanta rättsfall och ändringar av lagtexter som rör bland annat ensam vårdnad, skilsmässa, umgänge, boende, sexualbrott och våldsbrott.

Särskilt utsatta grupper

Våldet drabbar inte alla kvinnor på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation.

Ett missbruk eller en funktionsnedsättning kan leda till att hon behöver mer stöd än andra. Lever hon i en samkönad relation kan homofobi göra att paret redan från början är mer isolerade och utlämnade till varandra.

För att möta varje kvinna och tjej på bästa sätt behövs kunskap om hur faktorer som etnicitet, klass, funktionalitet, sexualitet och ålder påverkar våldsutsattheten och möjligheten att söka stöd.

Okunskap och omedvetenhet kring detta kan leda till sämre stöd. Det kan också leda till att man som våldsutsatt inte söker stöd i första taget om man känner sig osäker på om man är inkluderad i verksamhetens målgrupp eller inte.

Jourkvinnor och andra som möter våldsutsatta kvinnor och tjejer behöver vara reflekterande kring sina egna föreställningar om de stödsökande, samt vilka som ingår i "gruppen kvinnor/tjejer".

Unizon prioriterar ökad kunskap och specialiserad verksamhet som leder till ett bättre stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för våld och

Bostad

Kvinnojourerna tvingades år 2015 neka 7 av 10 våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet – totalt 2800 kvinnor och 1600 barn – och andelen som jourerna tvingas neka ökar varje år. 

I genomsnitt stannade kvinnorna 50 dygn på jourens boende.

De kvinnor och barn som avvisas får ofta plats hos en annan jour. Avvisningarna och de långa genomsnittliga boendetiderna är ett tecken på att det blir svårare för våldsutsatta kvinnor att hitta en ny bostad efter tiden på skyddat boende. Unizons undersökningar bland socialtjänst och kvinnojourer visar att avsaknaden av billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännytta gör att kvinnojourerna tvingas avvisa fler och fler kvinnor och barn som söker akut skydd eftersom det blir allt svårare för de som redan vistas på jouren att hitta en egen bostad att flytta till.

Taggar

Läs även:

Kvinnofridspropositionen

Kvinnofridspropositionen år 1998 ledde till förbudet mot sexköp och det nya brottet grov kvinnofridskränkning.

Rättsprocessen

Här kan du läsa om hur en rättsprocess går till, från att ett brott anmäls tills en eventuell dom utdelas. Texterna är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB.

Vem gör vad? Polis, åklagare, domstol

Här kan du läsa vilka ollika roller polis, åklagare och domstol har när du anmäler ett brott.