Vem gör vad? Polis, åklagare, domstol

Här kan du läsa vilka ollika roller polis, åklagare och domstol har när du anmäler ett brott.

Här kan du läsa vilka ollika roller polis, åklagare och domstol har när du anmäler ett brott.

Polisen utreder
Polisens uppgifter är att förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges.

När polisen misstänker att ett brott har begåtts startars i regel en så kallad förundersökning. Det är polisen eller åklagaren som leder förundersökningsarbetet.

Åklagaren väcker åtal
Åklagaren avgör om ett brott blivit begånget, och om det finns tillräcklig bevisning mot den misstänkte. Om så är fallet är åklagaren skyldig att väcka åtal. Åklagaren kan besluta att inte inleda förundersökning eller att lägga ner den, om denne anser att det inte finns tillräckliga grunder för att genomföra förundersökningen. Det är åklagarens uppgift att tillsammans med polisen leda förundersökningen och att föra talan om ansvar för brott i domstol.

Till åklagarens uppgifter hör också att fatta beslut i frågor om anhållande, reseförbud, husrannsakan samt andra tvångsmedel. Om det finns anledning till frihetsberövande längre tid än fyra dygn måste åklagaren begära häktning hos domstol.

Domstolen bestämmer påföljd
Domstolen ska ta ställning till två frågor; om den åtalade är skyldig eller ej och vilken påföljd den åtalade ska ha om han eller hon befinns skyldig. En del frikänns. För den som får påföljd kan det vara i form av till exempel böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse eller någon form av vård.