Sexköp och prostitution

Mellan 600 000 och 2 miljoner personer världen över utsätts varje år för människohandel, enligt FN. Handeln gäller framför allt sexuell exploatering av kvinnor och barn.

Ofta utgör handeln en del av finansieringen av organiserad brottslighet och den är alltid beroende av efterfrågan – män som köper sex. 

Sexköpslagen
I Sverige är det straffbart att köpa sex men inte att sälja. Läs mer om sexköpslagen och Regeringens utvärdering av förbudet.

Det svenska förbudet mot att köpa sexuella tjänster är både en markering i var skulden och ansvaret ligger, och ett verktyg för att bekämpa prostitution. 1 av 13 män i Sverige uppger att de har köpt sex, enligt Regeringens utvärdering. Det är en lägre andel än innan sexköpslagen infördes.

Unizon vill att den svenska sexköpslagen förstärks så att förbudet även gäller sexköp utomlands. Vi vill också att personer som köpts i prostitution ska få brottsofferstatus och ha rätt till skadestånd och annan kompensation. 

Det har kommit till en punkt då jag inte haft pengar alls att jag varit tvungen att faktiskt sälja mig för pengar för att ha råd med mat, läkarvård etc.

Unizon vill också att åtgärder för att motverka prostitution bättre inkluderar eller särskilt riktar sig till lhbtq-personer, vars erfarenheter av prostitution ofta osynliggörs. Det gäller lagstiftningen såväl som stödjande och förebyggande insatser.

Att köpa sex
Den som köper en annan människa kan aldrig säkerställa att denna inte lever under hot eller tvång. Men även om prostitution inte alltid sker som en del av människohandel, är det att köpa en annan människas kropp alltid en kränkning, oftast av en redan utsatt person. Att köpa sex är också att bidra till efterfrågan som gör människohandel lönsamt.

Att köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på Internet eller i något annat sammanhang, handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett maktunderläge eller en beroendeställning. Ett maktunderläge kan vara kopplat till maktordningar baserade på kön, etnicitet, sexualitet och klass.

Sexköp utomlands och på tjänsteresa
Siffror från 2008 visar att 71 procent av svenskars sexköp sker utomlands. 18 procent, det vill säga en femtedel av dessa sker på tjänsteresa (20% av männens sexköp). 43 procent sker under semestern (44 procent av männens sexköp). Därför har Unizon/SKR tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Roks i kampanjen Rätt riktning uppmanat företag och resebolag att ta ett större ansvar mot sexköp och sexhandel, genom att bland annat införa etiska riktlinjer för sina anställda.

Före och efter prostitution
Förarbetena till den så kallade sexköpslagen och den forskning som finns visar att den överväldigande majoriteten av personer som befinner sig i prostitution, gör det på grund av tvingande omständigheter som typiskt sett inkluderar  hemlöshet, fattigdom, missbruk, rasism och könsdiskriminering. Många har utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Oavsett land och form prostitution orsaka samma typ av posttraumatisk stress som den hos krigsveteraner, tortyroffer samt våldtagna och misshandlade kvinnor.

En studie av 854 personer i prostitution i nio länder visar att en majoritet hade utsatts för fysiskt våld och våldtäkt i samband med prostitution. 9 av 10 ville lämna prostitutionen men kunde inte. Många som blir köpta befinner sig redan i en utsatt position på grund av faktorer som missbruk, ekonomisk utsatthet, funktionsnedsättningar eller att de förts in i landet av människohandlare. Prostitution hindrar ofta dem som befinner sig i den att fullfölja andra livsalternativ. Unizon vill se ett förbättrat stöd till personer som vill lämna prostitution. 

Läs mer i Unizons rapport Porr och prostitution - en rapport om utsatthet och efterfrågan 

Kvinno- och tjejjourernas roll
Unizons kvinnojourer erbjuder stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor. Bland dessa finns kvinnor med erfarenheter av prostitution eller att ha haft sex mot ersättning.

Unizons tjejjourer och ungdomsjourer har kontakt med unga tjejer, killar och transpersoner som säljs eller har sex mot ersättning.

Citatet kommer från Ledsen tjejs fråga till kvinnojourerna. Fler frågor finns under Frågor och svar.

Läs även:

Lagstiftning kring prostitution

Här kan du läsa om brotten köp av sexuell tjänst, köp av sexuell tjänst av barn, koppleri, utnyttjande av barn för sexuell posering, samt förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn.