Lagstiftning kring prostitution

Här kan du läsa om brotten köp av sexuell tjänst, köp av sexuell tjänst av barn, koppleri, utnyttjande av barn för sexuell posering, samt förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn.

Köp av sexuell tjänst

Förutsatt att ingen annan paragraf i sexualbrottskapitlet är tillämplig bedöms en gärning som köp av sexuell tjänst om någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (oavsett vem som betalar).

Straffskala

Straffet för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för köp av sexuell tjänst är två år. 

Köp av sexuell handling av barn

Förutsatt att ingen annan paragraf i sexualbrottskapitlet är tillämplig bedöms en gärning som köp av sexuell handling av barn – om någon förmår ett barn som inte har fyllt 18 år att mot ersättning (oavsett om det är den som utför den sexuella handlingen som betalar eller om det är någon annan) företa eller tåla en sexuell handling

Straffskala

Straffet för köp av sexuell handling av barn är böter eller fängelse i högst två år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för köp av sexuell handling av barn är fem år.

Koppleri

Koppleri är att främja eller ta emot pengar som härrör från köp av sexuell tjänst.

Det finns två olika grader av koppleri: koppleri och grovt koppleri.

För att bedöma om koppleri ska anses som grovt ska man särskilt beakta om brottet avser verksamhet som bedrivs i större verksamhet, medfört betydande vinning eller inneburit hänsynslöst utnyttjande av annan.

Straffskala

Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år. Straffet för grovt koppleri är fängelse i lägst fyra år och högst åtta år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för koppleri och grovt koppleri är 10 år.

Koppleri

Koppleri är att främja eller ta emot pengar som kommer från köp av sexuell tjänst.

Det finns två olika grader av koppleri

 • koppleri
 • grov koppleri

För att bedöma om koppleri ska anses som grovt ska man särskilt beakta om brottet avser verksamhet som bedrivs i större verksamhet, medfört betydande vinning eller inneburit hänsynslöst utnyttjande av annan.

Straffskala

Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år. Straffet för grovt koppleri är fängelse i lägst fyra år och högst åtta år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för koppleri och grovt koppleri är 10 år

Utnyttjande av barn för sexuell posering

En gärning bedöms som utnyttjande av barn för sexuell posering

- om någon främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år
utför eller medverkar i sexuell posering (t.ex. ”live”-posering och medverkan i barnpornografi).

En gärning bedöms också som utnyttjande av barn för sexuell posering

- om någon främjar eller utnyttjar att ett barn fyllt femton år men inte 18 år utför eller medverkar i sexuell posering ( t ex ”live”-posering och medverkan i barnpornografi)

- om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa och utveckling.

Det finns två olika grader av utnyttjande av barn för sexuell posering: utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Vid bedömning av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om brottet avsett verksamhet som bedrivits i större omfattning medfört betydande vinning eller inneburit hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Straffskala

Straffet för utnyttjande av barn för sexuell posering är böter eller fängelse i högst två år.

Straffet för grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för utnyttjande av barn för sexuell posering är fem år och för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering är 10 år.

Förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn

Om den misstänkte varken insåg eller borde ha insett att barnet var under 15 år respektive under 18 år (beroende på vilken ålder som gäller för brottet) för att barnet ser och agerar äldre än sin ålder, finns ett undantag som gör att hen inte ska dömas.

Undantaget gäller följande brott:

 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • köp av sexuell handling av barn
 • sexuellt ofredande
 • grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte

2. Om både gärningspersonen och den ”utsatta” är nästan jämnamla och den sexuella handlingen har varit frivillig finns ett undantag som gör att gärningspersonen inte ska dömas. 

Undantaget gäller om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnen (d.v.s. om det varit frivilligt) med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet (d.v.s. om den ena är lite äldre än 15 år och den andra lite yngre än 15 år) samt omständigheterna i övrigt.

Undantaget gäller följande brott 

 • sexuellt utnyttjade av barn
 • sexuellt övergrepp av barn under 15 år
 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB.