Sexualbrott

Våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt ofredande är exempel på sexualbrott. Läs om de olika brotten och förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn. 

Sexualbrottslagen syftar till att förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Utgångspunkten för lagstiftningen är att varje människa i varje situation har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, och att hennes eller hans önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.

När det gäller barn under 15 år är den sexuella självbestämmanderätten utan betydelse; det bedöms som våldtäkt mot barn när någon har samlag med eller utför en sexuell handling mot en person som är under 15 år. Det kan räknas som förmildrande omständigheter om det handlar om en ömsesidig kärleksrelation och ålderskillnaden inte är så stor.

Sexualbrottslagen har ändrats många gånger. 2013 genomfördes vissa förändringar i bestämmelserna som rör våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och preskriptionstid avseende utnyttjande av barn för sexuell posering.

Våldtäkt

En gärning bedöms som våldtäkt när

- någon genom misshandel eller annars med våld (till exempel genom att lägga sig på den andra) eller hot om brottslig gärning (till exempel hot om våld, hot om att göra någon närstående illa eller hot om att förstöra något)

- någon tvingar en annan person till samlag (vaginalt, analt eller oralt), eller tvingar en annan person att företa eller tåla annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (till exempel att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan)

- någon genomför samlag (vaginalt, analt och oralt) eller
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag(t ex att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan)

- genom att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i särskilt utsatt situation på grund av

 • medvetslöshet
 • sömn
 • allvarlig rädsla
 • berusning eller annan drogpåverkan
 • sjukdom
 • kroppsskada
 • psykisk störning
 • eller annars med hänsyn till omständigheterna.

Juridiskt sett finns det tre olika grader av våldtäkt: våldtäkt, mindre grov våldtäkt och grov våldtäkt.

Våldtäkten kan bedömas som mindre grov beroende på omständigheterna, till exempel om det varit ett kortvarigt händelseförlopp, gärningsmannen har slutat med våldtäkten när den utsatta personen har vaknat och sagt åt gärningsmannen att sluta, eller när det inte funnits några förödmjukande eller förnedrade inslag.

För att bedöma om våldtäkten ska anses som grov ska man särskilt beakta om
• våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art
• fler än en förgripit sig på offret, eller på annat sätt deltagit i övergreppet
• gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet.

Straffskala

Det maximala straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för mindre grov våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fyra år och högst tio år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för våldtäkt är tio år. Preskription innebär att rättsliga följder upphör viss tid efter det att de inträffat. För mindre grov våldtäkt är preskriptionstiden 10 år och för grov våldtäkt 15 år.

Sexuellt ofredande

En gärning bedöms som sexuellt ofredande om någon sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Detta gäller förutsatt att ingen annan paragraf i sexualbrottskapitlet är tillämplig.

Se förmildrande omständigheter vad gäller sexuellt ofredande av barn under 15 år.

En gärning bedöms också som sexuellt ofredande om någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Straffskala

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för sexuellt ofredande är fem år.

Sexuellt tvång

Sexuellt tvång betraktas som ett ”mildare” brott än våldtäkt. Den sexuella handlingen ska inte vara lika ”kvalificerad” som i våldtäktsfallet.

En gärning bedöms som sexuellt tvång när

- någon genom olaga tvång (det vill säga genom misshandel eller med våld, hot om brottslig gärning eller liknade) förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling

Den sexuella handlingen måste ha haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad åt att kränka den andras sexuella integritet. Det måste också ha förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring, exempelvis att någon tvingats onanera åt gärningsmannen eller att gärningsmannen fingrat på eller på annat sätt flyktigt vidrört den andras könsorgan. Typiskt sett ska handlingen ha syftat till att väcka eller tillfredsställa bådas eller den enas sexuella drift.

Som sexuellt tvång bedöms också

- när någon utför sådana sexuella handlingar som ovan beskrivs genom att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i hjälplöst tillstånd på grund av någon av följande orsaker:

 • medvetslöshet
 • sömn
 • berusning eller annan drogpåverkan
 • sjukdom
 • kroppsskada
 • psykisk störning
 • eller annars med hänsyn till omständigheterna.

Det finns två olika grader av sexuellt tvång: sexuellt tvång och grovt sexuellt tvång.

För att bedöma om det sexuella tvånget ska anses som grovt ska man särskilt beakta om

• fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet,
eller om
• gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Straffskala

Det maximala straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst två år. Straffet för grovt sexuellt tvång är fängelse i lägst sex månader och högst sex år

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år.

Samlag med vuxet barn, barnbarn eller syskon

En gärning bedöms som samlag med avkomling (d.v.s. barn, barnbarn, barnbarnsbarn) om någon har samlag med avkomling (på annat sätt än genom våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn)

En gärning bedöms som samlag med syskon om någon har samlag med sitt helsyskon (på annat sätt än genom våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn).

Det är således inte brottsligt att ha samlag med sitt halvsyskon.

Straffskala

Straffet för samlag med avkomling är fängelse i högst två år. Straffet för samlag med syskon är fängelse i ett år.

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för samlag med avkomling är fem år
och för samlag med syskon två år.

Våldtäkt mot barn

En gärning bedöms som våldtäkt mot barn när

- någon har samlag (vaginalt, analt eller oralt) med ett barn under 15 år, eller genomför en sexuell handling med ett barn under 15 år, som med hänsyn till kränkningens allvar i övrigt är att jämföra med samlag (till exempel att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

Det krävs således ingen misshandel, våld eller hot om brottslig gärning för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn.

Det kan räknas som förmildrande omständigheter om det handlar om en ömsesidig kärleksrelation och ålderskillnaden inte är så stor.

En gärning bedöms också som våldtäkt om

- någon har samlag (vaginalt, analt eller oralt) eller genomför en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är att jämföra med samlag med ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år, och som är barn till gärningsmannen eller står under fostran eller har ett liknade förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Det finns två olika grader av våldtäkt mot barn: våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn.

För att bedöma om våldtäkt mot barn ska anses som grovt ska man särskilt beakta om

 • gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning
 • gärningsmannen är närstående till barnet
 • gärningsmannen i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende
 • fler än en har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller
 • inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Straffskala

Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra år och högst tio år

Preskriptionstider

Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år och femton år för grov våldtäkt mot barn.

Förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn

Om den misstänkte varken insåg eller borde ha insett att barnet var under 15 år respektive under 18 år (beroende på vilken ålder som gäller för brottet) för att barnet ser och agerar äldre än sin ålder, finns ett undantag som gör att hen inte ska dömas.

Undantaget gäller följande brott:

 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • köp av sexuell handling av barn
 • sexuellt ofredande
 • grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte

2.Om både gärningspersonen och den ”utsatta” är nästan jämnamla och den sexuella handlingen har varit frivillig finns ett undantag som gör att gärningspersonen inte ska dömas. 

Undantaget gäller om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnen (d.v.s. om det varit frivilligt) med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet (d.v.s. om den ena är lite äldre än 15 år och den andra lite yngre än 15 år) samt omständigheterna i övrigt.

Undantaget gäller följande brott:

 • sexuellt utnyttjade av barn
 • sexuellt övergrepp av barn under 15 år
 • utnyttjande av barn för sexuell posering eller
 • grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte

Texterna om sexualbrott är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB.