Medlemskap

Unizon samlar idag över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Medlemsansökningar behandlas av styrelsen tre gånger om året. För 2020 är det dessa datum som gäller: 21 februari, 12 juni och 6 november. Till medlem kan verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obunden och är inom Unizons intresseområde väljas. Verksamheten ska bygga på förbundets grundidéer (se under §2 Ändamål i stadgarna) och uppfylla nedanstående kriterier.

KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP

§ 4 MEDLEMSKAP

* Till medlem kan antas idéburen verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obunden med verksamhet inom förbundets intresseområde som enligt förbundsstyrelsens samlade bedömning delar förbundets grundidéer och målsättning så som de stadgas i § 2 ändamålsparagrafen och som förbinder sig att uppfylla nedanstående kriterier.

Kriterier baserade på värderingar och målsättning:

 • Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess idé/värdegrund vilket ligger i linje med § 2 Ändamål.
 • Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett mål, för att förvekliga idén.
 • All vinst/överskott ska oavkortat återinvesteras i den idéburna verksamheten.
 • Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
 • Verksamheten ska stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde.

Kriterier baserade på öppenhet:
Medlem tillämpar öppenhet vad gäller:

 • Verksamhetens ekonomi
 • Anställningsvillkor för anställda
 • I förekommande fall styrelsearvoden
 • Kvalitet

Kriterier baserade på åtagande:
Medlem ska:

 • Delta med två representanter på en utav förbundets grundkursutbildningar inom loppet av ett år från att beslutet om antagande av medlem skett
 • I så stor utsträckning som möjligt generöst till förbundet och dess medlemmar dela med sig av arbetssätt, metoder och material

* Medlem kan inte vara medlem i annan riksorganisation för kvinnojourer, tjej- trans- och ungdomsjourer. Medlem kan ingå i lokala och regionala nätverk och plattformar vars värdegrund är förenlig med Unizons.

* Medlemsavgift ska erläggas senast den 31 januari för det aktuella året. För nytillkomna medlemmar ska medlemsavgift vara erlagd senast två veckor före kongress om rösträtt ska kunna utövas.

ansök OM MEDLEMSKAP

Om ni vill ansöka om medlemskap skickar ni följande dokument:

 • ett brev där ni berättar att ni ansöker om medlemskap
 • er organisations stadgar
 • senaste verksamhetsberättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk berättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • budget
 • styrelseförteckning
 • protokoll från senaste årsmötet eller senaste konstituerande möte

 • ifylld blankett för adressuppgifter

Ansökan skickas till:

Unizon
Elsa Brändströms gata 62b 
129 52 Hägersten
eller info@unizon.se

Tveka inte att höra av er till Unizons kansli om ni har frågor. Det går även bra att kontakta förbundsordförande Olga Persson på telefon 070-461 18 88.

MedlemSKAPET

Medlemskap i Unizon kostar 1000 SEK per organisation och år. Tjej- och ungdomsjourer betalar 500 SEK per år. Avgiften betalas senast den 31 januari innevarande år. Deltagande i utbildningar och medlemsträffar sker till mycket subventionerade priser.

Som medlem ska man årligen skicka in sin verksamhetsberättelse till förbundet. Föreningarna ska också föra statistik över sin verksamhet och årligen skicka in den statistik till Unizon som efterfrågas. Som medlem har föreningen aktiv tagit ställning för Unizons värdegrund och policy. Vi uppmuntrar alla våra medlemsorganisationer att aktivt påverka förbundet genom att skriva motioner till och närvara på kongressen.

Taggar:

Bifogade filer: