Om jourerna

Att kontakta en kvinnojour,  tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Unizons jourer har över 100 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år. Många undrar - vad ska jag göra? Hos jouren möter de någon som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper dem att upptäcka sina val, men inte väljer åt dem. 

Kvinnojourer

Inom Unizon finns cirka 90 kvinnojourer som erbjuder stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Stöd och skydd
Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

De allra flesta kvinnor har redan kontakt med socialtjänsten när de kommer till det skyddade boende, som ofta är de som ordnar med boendeplatsen. Om inte får kvinnan stöd av jouren i att etablera kontakt med socialtjänsten. 

Verksamheten på de lokala kvinnojourerna ser olika ut. En del kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan andra har avgränsade telefontider och enbart ideellt arbetande jourkvinnor.

Förebyggande arbete och påverkan
Kvinnojourerna har en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Organisation
Unizons kvinnojourer drivs utifrån en värdegrund och inte ett vinsintresse. De allra flesta är ideella föreningar. En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas oavlönade arbete. Inom jouren finns en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor och barn i kris. De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande.

Tjejjourer OCH UNGDOMSJOURER

Unizon samlar över 40 tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Ungdomsjourerna vänder sig till unga av alla kön, medan tjejjourerna vänder sig till alla som identifierar sig som tjejer.

Stöd och skydd
Jourerna möter unga med alla sorters funderingar. Ingen fråga är för liten eller för stor och den som hör av sig kan vara anonym. De flesta kontaker sker via mejl och chatt och de kan röra kroppen, sex och relationer, men också missbruk, självmordstankar och våld i nära relationer. Den vanligaste anledningen att söka stöd är dock sexuella övergrepp och våldtäkt. Förövaren är oftast en jämnårig eller äldre kille, eller en styvpappa eller pappa. Jouren lyssnar, stöttar och peppar. De kan hjälpa till i kontakt med rättsväsendet och andra myndigheter.

Förebyggande arbete och påverkan
Många tjejjourer och ungdomsjourer arbetar förebyggande, med till exempel tjejgrupper och ungdomsgrupper, sommarläger och självförsvarskurser. Flera arbetar med feministisk våldsprevention. Unizon har en spjutspetsgrupp med jourer som är specialiserade på feministisk våldsprevention. Jourerna har metoder och lång erfarenhet av förebyggande arbete på jouren, i skolor och tillsammans med kommunen. Jourerna är också en röst för de unga de möter och bildar opinion och sprider kunskap för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Organisation
En del tjejjourer och ungdomsjourer tillhör en kvinnojour, andra är egna föreningar. De flesta tjejjourer och  ungdomsjourer har en anställd, eller ingen anställd alls. Läs mer om tjejjourerna och se deras öppettider på vår samlingssida www.tjejjouren.se.

Jourer mot sexuella övergrepp

Flera av Unizons jourer är specialiserade på att möta personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Atsub Stockholm och ATSUB/Gbg riktar sig till anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. NxtMe och RISE, Riksföreningen stödcentrum mot incest, stöttar personer som varit utsatta för incest. 

Busta, Storasyster och Novahuset är ungdomsjourer med fokus på sexuellt våld.

Statistik

Unizon samlar varje år in statistik från medlemsjourerna. Totalt hade Unizons jourer nära 122 000 stödkontakter under 2019. 

Stödkontakter hos kvinnojourerna
Unizons kvinnojourer hade nära 62 500 stödkontakter under år 2019, de flesta via telefon. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

Stödkontakter hos tjej- och ungdomsjourerna samt jourer mot sexuella övergrepp
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp hade 2019 över 59 100 stödkontakter, varav drygt 38 100 rörde stöd på nätet.

De tre vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant. De allra flesta stödsökande var unga tjejer under 18 år.

För de jourer som är specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp var kontaktorsak fokuserad till övergreppet som oftast hade begåtts av en familjemedlem, följt av övergrepp som begåtts av en bekant och övergrepp begångna av en partner eller ex. partner.

Kvinnojourernas boenden

På de 69 kvinnojourerna med boende som svarade på Unizons 2019 års statistikenkät bodde 1 137 barn, 1 075 kvinnor, 20 män och en transperson. Under 2019 tycks det ha skett en minskning i antal boendedygn. 

Kvinnor bodde i snitt 63 dygn på kvinnojourernas boenden, vilket kan jämföras med 66 dygn år 2018. Samtidigt vet vi att det maximala antalet boendedygn för en våldsutsatt kvinna under 2019 hade ett medianvärde på 185 dygn. Vi vet också att den generella bostadsbristen fortfarande gör att kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats.

Antalet ideellt aktiva och anställda
De idéburna jourerna är en stor och växande rörelse och Unizons medlemsantal ökar varje år. År 2019 hade Unizons jourer 7 588 medlemmar. 417 var anställda på våra kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp och 2 272 personer engagerade sig som volontärer, av dem var 92 % kvinnor och tjejer.

Statistiken bygger på enkätsvar från 124 av Unizons över 140 medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande är 80 kvinnojourer, 36 tjej- och ungdomsjourer samt 8 jourer specialiserade att arbeta mot sexuella övergrepp. Statistiken kring kvinnojourernas boende bygger på enkätsvar från 69 av Unizons kvinnojourer med boende.

 

Bifogade filer: