Om jourerna

Att kontakta en kvinnojour,  tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Unizons jourer har över 100 000 kontakter med stödsökande kvinnor och barn varje år. Många undrar - vad ska jag göra? Hos jouren möter de någon som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper dem att upptäcka sina val, men inte väljer åt dem. 

Kvinnojourer

Inom Unizon finns cirka 90 kvinnojourer som erbjuder stöd och skydd för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.

Stöd och skydd
Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

De allra flesta kvinnor har redan kontakt med socialtjänsten när de kommer till det skyddade boende, som ofta är de som ordnar med boendeplatsen. Om inte får kvinnan stöd av jouren i att etablera kontakt med socialtjänsten. 

Verksamheten på de lokala kvinnojourerna ser olika ut. En del kvinnojourer har anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt medan andra har avgränsade telefontider och enbart ideellt arbetande jourkvinnor.

Förebyggande arbete och påverkan
Kvinnojourerna har en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Organisation
Unizons kvinnojourer drivs utifrån en värdegrund och inte ett vinsintresse. De allra flesta är ideella föreningar. En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas oavlönade arbete. Inom jouren finns en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor och barn i kris. De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande.

Tjejjourer OCH UNGDOMSJOURER

Unizon samlar över 40 tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Ungdomsjourerna vänder sig till unga av alla kön, medan tjejjourerna vänder sig till alla som identifierar sig som tjejer.

Stöd och skydd
Jourerna möter unga med alla sorters funderingar. Ingen fråga är för liten eller för stor och den som hör av sig kan vara anonym. De flesta kontaker sker via mejl och chatt och de kan röra kroppen, sex och relationer, men också missbruk, självmordstankar och våld i nära relationer. Den vanligaste anledningen att söka stöd är dock sexuella övergrepp och våldtäkt. Förövaren är oftast en jämnårig eller äldre kille, eller en styvpappa eller pappa. Jouren lyssnar, stöttar och peppar. De kan hjälpa till i kontakt med rättsväsendet och andra myndigheter.

Förebyggande arbete och påverkan
Många tjejjourer och ungdomsjourer arbetar förebyggande, med till exempel tjejgrupper och ungdomsgrupper, sommarläger och självförsvarskurser. Flera arbetar med feministisk våldsprevention. Unizon har en spjutspetsgrupp med jourer som är specialiserade på feministisk våldsprevention. Jourerna har metoder och lång erfarenhet av förebyggande arbete på jouren, i skolor och tillsammans med kommunen. Jourerna är också en röst för de unga de möter och bildar opinion och sprider kunskap för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Organisation
En del tjejjourer och ungdomsjourer tillhör en kvinnojour, andra är egna föreningar. De flesta tjejjourer och  ungdomsjourer har en anställd, eller ingen anställd alls. Läs mer om tjejjourerna och se deras öppettider på vår samlingssida www.tjejjouren.se.

Jourer mot sexuella övergrepp

Flera av Unizons jourer är specialiserade på att möta personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. HOPP Stockholm och HOPP Norrköping vänder sig till dig som är vuxen och utsattes under barndomen. Atsub Stockholm och ATSUB/Gbg riktar sig till anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. NxtMe och RISE, Riksföreningen stödcentrum mot incest, stöttar personer som varit utsatta för incest. 

Föreningen Tillsammans, Busta, Föreningen Storasyster och Novahuset är ungdomsjourer med fokus på sexuellt våld. Inom Alla Kvinnors Hus i Stockholm finns verksamheten Team för våldtagna kvinnor.

Statistik

Unizon samlar varje år in statistik från medlemsjourerna. 

Kvinnojourernas stödkontakter
Totalt hade Unizons jourer 108 000 stödkontakter under 2018.

Unizons kvinnojourer hade nära 55 000 stödkontakter under år 2018, de flesta via telefon. De vanligaste ämnena kvinnor sökte stöd för var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge. 6 procent av kvinnojourerna uppskattar att nästan alla stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 25 % av kvinnojourerna uppskattar att ungefär hälften av de stödsökande är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tjej- och ungdomsjourernas stödkontakter
Unizons tjejjourer och ungdomsjourer hade nära 53 000 stödkontakter 2018. Det gör Unizons tjej- och ungdomsjourer till Sveriges största aktör för stöd på nätet.

De allra flesta som sökte stöd var tjejer under 18 år. 93 % av jourerna uppger att nästan alla stödsökande var tjejer, 7 % uppskattar att ungefär hälften av de stödsökande var killar eller män.

Majoriteten av kontakterna skedde via mejl och chatt. De vanligaste ämnena unga sökte stöd för var psykisk ohälsa, kroppen, sex och relationer och våldtäkt och sexuella övergrepp.

Skyddade boenden

Totalt 1 104 kvinnor, 1 184 barn, 19 män och 1 transperson bodde på våra skyddade boenden år 2018. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande plats. 2018 tvingades kvinnojourerna tvingades neka plats till 60% av de våldsutsatta kvinnorna

I genomsnitt bodde kvinnorna 66 dygn på jourens boende. Det är en ökning från tidigare år. 2016 bodde kvinnor i genomsnitt  61 dygn på jourernas skyddade boenden. 2014  i genomsnitt 50 dygn och 2012 40 dygn. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn som är redo att flytta ut blir kvar på boendet längre, vilket i sin tur gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats.

Statistiken om kvinnojourernas skyddade boenden bygger på statistik från 72 av Unizons kvinnojourer med boende och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn ofta saknas när en kvinna nekas plats.

Antalet ideellt aktiva och anställda
De idéburna jourerna är en stor och växande rörelse och Unizons medlemsantal ökar varje år. År 2018 hade Unizons jourer 7 900 medlemmar. 386 var anställda på våra kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp och 2 100 personer engagerade sig som volontärer, av dem var 94 % kvinnor och 6 % män.

Siffrorna baseras på uppgifter från de 122 av över 140 medlemsjourer som lämnat in statistik till Unizon för 2018. Av de svarande är 82 kvinnojourer och 40 är tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Siffrorna är alltså något högre i verkligheten.

 

Bifogade filer: