Projekt

Legislation to Achieve Women’s safety (LAW) är ett treårigt projekt som syftar till att skapa förutsättningar för en kvinnofridslagstiftning i Ryssland.

Projektet drevs av SKR med hjälp av medel från Sida mellan oktober 2011 och 31 mars 2013. Samarbetspartner är kvinnojouren Crisis Center for Women (CCW),  verksamma i St Petersburg, Ryssland.

Genom påverkansarbete och nätverksbyggande vill SKR och CCW påverka allmänheten och lobba för en lagstiftning mot våld mot kvinnor.

Situationen i Ryssland
I Ryssland, ett av våra närmsta grannländer, är våld mot kvinnor mycket vanligt förekommande. En siffra som ofta nämns är 14 000 dödade kvinnor per år. Våldet mot kvinnor är ett av landets mest uppenbara brott. Det försämrar drastiskt chansen till lika möjligheter i Ryssland vad gäller kvinnors inflytande inom politik och ekonomi i samhällslivet.

Våld leder till dålig hälsa och till sämre utbildningskvalitet hos drabbade barn. Detta har resulterat i det hittills största antalet hemlösa barn i Ryssland i fredstid. Bristen på effektiva åtgärder för att skydda kvinnor och flickor gör att förövare går fria. Detta leder i sin tur till mer aggression, mer sexism bland män och en allmän ökning av brottsfrekvensen över hela landet.

Ett av det moderna Rysslands största problem är den strukturella krisen inom de statliga institutionerna – framför allt polis, domstolar och sjukvård. Detta gör att agerandet från polis, åklagare, advokater och domare vid fall av våld i hemmet är starkt begränsat.

Samarbete med mansorganisationer
För att kunna bekämpa våld mot kvinnor behövs, utöver en fungerande lagstiftning, kunskapshöjande
och värderingsförändrande aktiviteter för att motverka destruktiva maskulintetsnormer. Viktiga samarbetspartners inom LAW är därför de mansorganisationer som arbetar med samma värderingar och mål. Män för Jämställdhet driver ett parallellprojekt (MIR3), men samma vision om en kvinnorfridslagstiftning, tillsammans med de Sankt Petersburg-baserade organisationerna Northern Way och M21. Verksamheten inom MIR3 inkluderar pappagrupper och samtal med män som slår.

Genom att samverka och utbyta erfarenheter mellan projekten hoppas de inblandade organisationerna kunna väcka opinion kring mäns våld mot kvinnor i Ryssland, förstärka lagstiftningen, få massmedia att skriva om problemet och att jobba med män och pojkar för att bryta destruktiva könsroller.

Att ett krav på en lagstiftning om mäns våld mot kvinnor, som i Sverige till stor del är en produkt av kvinnorörelsen, i Ryssland förs fram av kvinnor och män i samarbete tycker vi är oerhört intressant.

Linnea Halvarsson, organisationsutvecklare på SKR, är projektledare för LAW. Kontakta henne på 08-6426401 eller linnea.halvarsson@kvinnojouren.se.