Projekt

Samverkansprojekt mellan Unizon och Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) i konfliktregionen Casamance i södra Senegal.

Det överipande målet med projektet är att bidra till en ökad säkerhet för kvinnor och barn i regionen, samt stötta och stärka utsatta kvinnor och deras barn. Öka kvinnors delaktighet och inflytande i det civila samhället, bidra till att kvinnors mänskliga rättigheter respekteras samt öka kvinnors möjligheter att påverka sitt liv och sin hälsa.

Det inledande syftet är att bryta tabu kring mäns våld mot kvinnor (våld i nära relationer) och börja tala om det. De våldsutsatta behöver bli stärkta genom samtalsstöd och frågan behöver också kunna ventileras öppet på en samhällelig nivå. En viktig del i projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om våldet mot kvinnor och flickor i Casamance för att skapa förändring, minska straffriheten för förövarna genom att mobilisera kvinnor och flickor samt att erbjuda utsatta kvinnor och flickor fysiskt, psykiskt, socialt och juridiskt stöd.

Projektets mål är ökad kapacitet hos PFPC att möta våldsutsatta kvinnor och barn, kommunicera kring detta och bygga nätverk och allianser i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn.

Målgrupp

PFPC och deras identifierade intressenter på lokal, regional och nationell nivå. I förlängningen de våldsutsatta kvinnorna och barnen.

Bakgrund

En allvarlig konsekvens av den pågående konflikten i Casamance är att många flickor och kvinnor blir utsatta för hot, trakasserier, kränkningar, våld och våldtäkt. Våldet sker både på grund av konflikten i regionen och i form av våld i nära relationer och är till stor del en konsekvens av laglösheten och straffriheten för förövarna i konfliktområdena. Hur många som är drabbade och vilken typ av våld som förekommer är emellertid inte dokumenterat och det finns ett stort mörkertal. Eftersom våld och våldtäkt är tabu att tala om och många kvinnor och flickor är rädda för repressalier och isolering sker mycket av våldet i det fördolda och kommer sällan till myndigheternas kännedom.

Projektet inleddes 2015 och löper året ut. Det finansieras med hjälp av medel från Forum Syd.