Vad vi vill

Unizon arbetar för att förbättra stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizons övergripande mål är att alla våldsutsatta kvinnor, och deras barn, erbjuds stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation, bakgrund eller bostadsort. Stödarbetet ska ha både ett individuellt och ett strukturellt perspektiv.

Unga ska ha möjlighet att växa upp utan våldsutövande, våldsutsatthet och begränsande föreställningar om kön. Förebyggande arbete mot våld ska genomsyras av ett genusperspektiv med särskilt fokus på killar och män samt normer kring maskulinteter. 

Våra medlemsjourers målgrupper - våldsutsatta kvinnor och barn och utsatta unga - ska möta en fungerande stödkedja där ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är tydlig. Befintlig lagstiftning och kunskap ska implementeras, utvecklas och följas upp kontinuerligt.

Läs mer om våra frågor under Mäns våld mot kvinnor.

FEMINISTISK VÄLFÄRD

Det är dags att kvinnojourerna erkänns som den livsviktiga välfärdsaktör de är, och att kvinnofridsarbetet prioriteras som en välfärdsfråga. Det offentliga samhället tar idag en aktivare roll än tidigare i att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, ett område som ideella jourer tagit i princip hela ansvaret för i nära 40 år. Men det är långt kvar tills arbetet mot mäns våld mot kvinnor tilldelas resurser som står i proportion till problemets allvar och storlek.
Vi vill att

  • kvinnofrid blir ett eget budgetområde i kommunala budgetar, så att verksamheten blir möjlig att planera och följa upp.
  • ämnet mäns våld mot kvinnor blir en obligatorisk del av utbildningen för yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor.
  • långsiktiga samarbetsavtal som inklderar finansiering tecknas mellan ideell jour och kommun.
  • kommunen säkerställer skolgång och förskolegång för barn som bor på kvinnojour.
  • kommunen antar en handlingsplan för att säkerställa att kvinnor och barn som flytt mäns våld kan flytta till egen permanent bostad efter tiden på skyddat boende.
  • samhället satsar på våldsförebyggande arbete med ett genus- och maktperspektiv för att stoppa våldet innan det har skett. Insatserna ska ske strukturerat och vara riktade till allmänheten.